Không bao giờ lừa dối những người luôn tin tưởng bạn...

Không bao giờ lừa dối những người luôn tin tưởng bạn...


Không bao giờ lừa dối những người luôn tin tưởng bạn và không bao giờ tin tưởng những người luôn lừa dối bạn.
Lên đầu trang