Tiền bạc là phương tiện của kẻ thông minh...

Tiền bạc là phương tiện của kẻ thông minh...

Tiền bạc là phương tiện của kẻ thông minh,là mục đích của kẻ ngu dốt. Bạn đừng đặt sự tín nhiệm nơi tiền bạc mà đặt tiền bạc nơi tín nhiệm.    
O.W.Holmes
Lên đầu trang