Đừng thỏa mãn những gì bạn có. ...

Đừng thỏa mãn những gì bạn có. 

Đừng thỏa mãn những gì bạn có. 
Hãy tiếp tục nỗ lực để thích nghi được với sự thay đỗi của thời gian.
Lên đầu trang