Đề thi HSG (Tham Khảo)

TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1
Ngày 14/03/2013

Câu 1.( 3, 0 điểm)
1. Trình bày thành tựu của bốn trụ cột trong cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật và công
nghệ hiện đại.
2. Phân tích tác động của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật và công nghệ hiện đại đến sự
phát triển kinh tế xã hội.
Câu 2. ( 2, 0 điểm)
1. Nêu một số vấn đề chủ yếu của môi trường toàn cầu hiện nay.
2. Vì sao trong bảo vệ môi trường, cần phải “ Tư duy toàn cầu, hành động địa phương”
Câu 3. ( 3, 0 điểm)
Dựa vào bảng số liệu dưới đây.


Câu 4.( 2, 0 điểm)
1. Chứng minh rằng Nhật Bản là nước có nền công nghiệp phát triển cao
2. Trình bày đặc điểm nền nông nghiệp Nhật Bản.


Lên đầu trang