Niềm tin cũng giống như sóng wifi...


Niềm tin cũng giống như sóng wifi. 
Bạn không thể nhìn thấy nó nhưng nó có sức mạnh để kết nối bạn với những gì bạn cần.


Lên đầu trang