Sống là phải. ...

Sống là phải. 
Mạnh mẽ nhưng đừng thô lỗ. 
Tử tế nhưng đừng nhu nhược. 
Liều lĩnh nhưng đừng lưu manh. 
Khiêm tốn nhưng đừng nhút nhát. 
Tự tin nhưng đừng kiêu ngạo.
Lên đầu trang