Tình cảm của con người giống như đan áo len vậy...

Tình cảm của con người giống như đan áo len vậy, lúc xây dựng thì một dây một chỉ, cẩn thận và lâu dài, nhưng tới khi đổ vỡ chỉ cần kéo một đường nhè nhẹ.
Lên đầu trang