Trên đời này không có gì là chắc chắn...


Trên đời này không có gì là chắc chắn, ngoại trừ ... chắc chắn không có gì là chắc chắn.
Lên đầu trang