news

Atlatvn - Thương mại

Atlatvn - Thương mại

Trang 24-Thể hiện tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tính theo đầu người. Tổng số người kinh doanh thương nghiệp & dịch vụ. Xuất nhập khẩu của các tỉnh.
          -Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tính theo đầu người được phân làm 5 cấp (ĐV: triệu đồng): cấp 1: < 1; cấp 2: từ 1 – 2; cấp 3: từ 2,1 – 3 ; cấp 4: từ 3,1 – 5 ; cấp 5: > 5.
HS nhìn sắc thái màu nền biến đổi từ nhạt đến đậm rồi xác định mỗi cấp gồm những tỉnh nào, tỉnh nào có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ cao nhất, thấp nhất.
-Tổng số người kinh doanh thương nghiệp & dịch vụ của các tỉnh được thể hiện bằng biểu đồ hình bán nguyệt. (Phân tích giống BĐ Lâm nghiệp & Thủy sản – tr. 15)
          -XNK các tỉnh được thể hiện bằng các biểu đồ hình cột ( XK – xanh; NK – đỏ ).

          -HS đọc các biểu đồ các tỉnh để nhận rõ các tỉnh có biểu đồ cột cao thì giá trị XNK lớn. Cột màu xanh cao hơn màu đỏ là xuất siêu, ngược lại, cột đỏ cao hơn là nhập siêu.


- Website/app: iDiaLy.com
- Group:idialy.HLT.vn
- Fanpage: dialy.HLT.vn

iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí
Atlat Việt Nam Hình ảnh 12 Kỹ Năng Atlat Lớp 12 Tin tức
Lên đầu trang