news

Atlatvn - Thuỷ sản

Atlatvn - Thuỷ sản

Trang 20-Sản lượng thủy sản đánh bắt được thể hiện bằng biểu đồ hình cột đặt bên cạnh biểu đồ hình bán nguyệt & nuôi trồng thủy sản (biểu đồ cột màu xanh đặt bên cạnh biểu đồ cột màu đỏ). Do chỉ số số lượng về đánh bắt và nuôi trồng của các tỉnh quá chênh lệch cho nên độ cao của biểu đồ vượt ra ngoài lãnh thổ giống như các cột trên bản đồ. Biểu đồ biểu hiện trị số quá lớn phải đứt đoạn và ghi trị số số lượng lên đầu cột biểu đồ.
          *Trên vùng biển từ Bắc vào Nam thể hiện các bãi cá, tôm. Một con cá, tôm đặt trong đường viền rời nét có ý nghĩa là đối tượng đó đang tồn tại trong khu vực nhưng không xác định được ranh giới chính xác của nó trong tự nhiên.
*Ngoài bản đồ, trên trang bản đồ còn thiết kế biểu đồ thể hiện sản lượng thủy sản của cả nước qua các năm 1990, 1995, 2000 nhằm giải thích rõ quá trình phát triển ngành thủy sản, 1 ngành đang trong thời kỳ phát triển mạnh & đầy triển vọng của nước ta.       

          * Ở góc khung đông nam tờ bản đồ có thiết kế bản đồ phụ thể hiện QĐ Trường Sa và các bãi tôm, cá trong vùng biển này.


- Website/app: iDiaLy.com
- Group:idialy.HLT.vn
- Fanpage: dialy.HLT.vn

iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí
Atlat Việt Nam Hình ảnh 12 Kỹ Năng Atlat Lớp 12 Tin tức
Lên đầu trang