news

Atlatvn - Vùng trung du và miền núi bắc bộ, vùng đồng bằng sông hồng

Atlatvn - Vùng trung du và miền núi bắc bộ, vùng đồng bằng sông hồng

Trang 26-Thể hiện 2 tiểu vùng Đông Bắc & Tây Bắc và ĐBSH.
          -Đối với 2 tiểu vùng Đông Bắc & Tây Bắc:
          Thể hiện rất rõ các tiểu vùng NN như vùng giàu rừng và trung bình xen lẫn với vùng nông lâm kết hợp; vùng trồng cây LT-TP, cây công nghiệp hàng năm, cây công nghiệp lâu năm.Thể hiện mối quan hệ giữa tự nhiên với các ngành kinh tế, giữa các ngành kinh tế với nhau. Biểu đồ GDP của vùng TD-MN Bắc Bộ so với cả nước.
          -Đối với ĐBSH:

          Thể hiện Hà Nội-TT KT-CT-VH của cả nước và các TTKT lớn khác. Biểu đồ GDP của vùng ĐBSH so với cả nước- Website/app: iDiaLy.com
- Group:idialy.HLT.vn
- Fanpage: dialy.HLT.vn

iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí
Atlat Việt Nam Hình ảnh 12 Kỹ Năng Atlat Lớp 12 Tin tức
Lên đầu trang