Theo anh /chị cuộc vận động" Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" những năm gần đây có ý nghĩa như thế nào?

HLTcoffee.com - Câu hỏi mở.

Theo anh /chị cuộc vận động" Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" những năm gần đây có ý nghĩa như thế nào?

- Thúc đẩy các ngành sản xuất trong nước phát triển
- Tiết kiệm được ngoại tệ, giảm nhập siêu, giảm sự phụ thuộc vào nước ngoài
- Tăng sức cạnh tranh của hàng nội so với hàng ngoại, làm thay đổi tâm lí người tiêu dùng, thói quen sính hàng ngoại của một bộ phận người dân
Lên đầu trang