Sổ tay Thuật ngữ Địa Lý (U)

Sổ tay Thuật ngữ Địa Lý (U)
Sổ tay Thuật ngữ Địa Lý (U)


U

UNDP :  cơ quan giúp việc của Liên Hiệp Quốc được thành lập năm 1955 và hoạt động ở 116 nước
      trên thế giới. Mục đích : phối hợp, kế hoạch hoá các chương trình hợp tác kĩ thuật được thực
      hiện trong hệ thống Liên Hiệp Quốc. Việt Nam tham gia từ  năm 1977.
UNESCO : cơ quan tổ chức Giáo Dục, Khoa Học và Văn Hoá của Liên Hiệp Quốc, thành lập năm
      1946, là cơ quan  chuyên môn  của Liên Hiệp Quốc có 160 quốc gia thành viên, trong đó có
      Việt Nam. Mục đích : góp phần duy trì nền hoà bình vững chắc, sự an ninh và phồn vinh của các
      dân tộc bằng con đường phát triển sự hợp tác giữa các nước, trong lĩnh vực Khoa Học, Giáo Dục và Văn Hoá, khuyến khích thực hiện sự công bằng, trật tự và pháp luật, trong đó có các quyền tự do cơ bản của con người được quy định trong Hiến Chương Liên Hiệp Quốc đối với tất cả các dân tộc trên thế  giới, không phân biệt chủng tộc, giới tính, ngôn ngữ và tín ngưỡng. Cơ quan cao nhất là Hội nghị  toàn thể. Trụ sở đặt tại  Pari.
UNHCR : cơ quan cuả Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, giúp việc cho Hội Đồng Liên Hiệp Quốc,
      bắt đầu hoạt động từ năm 1951. Mục đích : thúc đẩy việc ghi nhận và phê chuẩn các công ước
      quốc tế về bảo vệ người tị nạn, theo dõi việc thực hiện, thúc đẩy việc thi hành các biện pháp
      nhằm cải thiện địa vị của người tị  nạn, giúp đỡ các chính phủ và các tổ chức hồi hương tự
      nguyện các người tị  nạn, do cư trú hoặc di cư tạm thời sang các nước khác vv...
UỐN NẾP :  tác động làm cho các lớp đất đá bị nhăn lại, trong quá trình vận động tạo sơn, sinh ra các nếp uốn,  Nguyên nhân chủ yếu là do áp lực của sự va chạm, nén ép của các mảng lục địa. Trong  một nếp uốn, bộ phận nhô cao là nếp lồi, còn bộ phận trũng thấp là nếp lõm. Trong một số tài liệu địa lí thường dùng các thuật ngữ có âm Hán Việt là: bối tà ( nếp lồi) và hướng tà (nếp lõm).
URANI :  (uranium)  kim loại nặng, có tính phóng xạ yếu, được sử dụng trong các lò phản ứng để

      sản  xuất năng lượng nguyên tử. Có trong thiên nhiên dưới dạng ôxyt urani gọi là uran.HLTcoffee.com - Vị thật cafe Việt
Lên đầu trang