Bài 3 - Cơ cấu sử dụng đất của Việt Nam trong giai đoạn 1989 -2003

Bài 3 - Cơ cấu sử dụng đất của Việt Nam trong giai đoạn 1989 -2003
Vẽ và nhận xét biểu đồ cơ cấu sử dụng đất của Việt Nam trong giai đoạn 1989 -2003 dựa theo bảng số liệu dưới đây. Để sử dụng có hiệu quả vốn đất nước ta cần giải quyết những vấn đề  gì? (Đơn vị % so với tổng diện tích  tự nhiên)

Bài làm (Chỉ mang tính chất tham khảo)

1)Vẽ biểu đồ.
Loại biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu như biểu đồ cột chồng,  tròn, vuông, miền ...( sử dụng số liệu tương đối).

2)Nhận xét.
Việc sử dụng tài nguyên đất của nước ta còn nhiều bất hợp lý.
a-      Đất nông nghiệp.
Chiếm tỉ lệ thấp chỉ dưới 30 % diện tích  tự nhiên gây  khó khăn đối với phát triển nông nghiệp. Đất nông nghiệp tại ĐBSH, DHMT bị chuyển đổi sang các mục đích  khác; một bộ phận bị thoái hoá.
Đất nông nghiệp thay đổi rất ít trong thời gian 1989-1993; trong thời gian 1999  - 2001 đã tăng lên từ 22,2% lên 28,4%.
Sự tăng tỉ trọng đất nông nghiệp những năm gần đây  chủ yếu là do mở rộng đất trồng cây công nghiệp ở MNTDPB, Tây Nguyên, mở rộng diện tích  mặt nước nuôi trồng thuỷ, hải sản tại ĐBSCL, DHMT, ĐBSH.
b-      Đất lâm nghiệp.
Chiếm tỉ lệ khoảng 30% diện tích  tự nhiên, không đáp ứng được sự cân bằng sinh thái.
Thời kỳ 1989 - 1993 đã tăng lên nhưng rất chậm do tình trạng tàn phá rừng diễn ra nghiêm trọng, diện tích  rừng  trồng tăng không đáng  kể so với rừng bị phá.
Từ 1993 -2001 tỉ lệ đất lâm nghiệp đã tăng lên nhanh từ  29,2% lên 35,2% diện tích  tự nhiên. Là do chính sách bảo vệ tài nguyên rừng  của Nhà nước ta đã có kết quả..
c-      Đất CD và TC
Chiếm một tỉ lệ thấp nhất trong số các loại đất phân theo mục đích  sử dụng.

Tỉ trọng loại đất này tăng  lên liên tục, năm 2001 đã chiếm 6% diện tích  tự nhiên. Tỉ lệ này là rất cao  so với trình độ đô thị hoá, công nghiệp hoá của nước ta. Là do...
d-      Đất chưa sử dụng
Chiếm tỉ lệ rất lớn trong diện tích  tự nhiên nước ta, là sự bất hợp lý lớn nhất. Là do ...
Có xu thế giảm dần tỉ trọng từ 44,9% còn 30,4%. Là do...

Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé....
Lên đầu trang