Bài tập 2 - Diện tích rừng nước ta trong thời gian 1943 - 2003

Vẽ và nhận xét sự suy giảm số lượng và chất lượng rừng của nước ta trong giai đoạn từ năm 1943 đến năm 2003.

Bài làm:

1-Xử lý số liệu vẽ biểu đồ: 
- Có thể có nhiều cách lựa chọn kiểu biểu đồ: Cột chồng tuyệt đối, cột chồng tương đối; biểu  đồ cơ cấu  tuyệt đối tương đối (hình tròn, hình vuông).

Để tính toán cần nắm vững khái niệm phân loại đất: Đất tự nhiên phân theo mục đích sử dụng gồm: đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất chuyên dùng và thổ cư, đất chưa sử dụng. Đất rừng (đất có rừng) phân theo sự đa dạng sinh học gồm: rừng giầu có trữ lượng gỗ trên 150m3 trở lên; rừng nghèo - dưới 150m3 gỗ/ha.

-Vẽ biểu đồ. có thể vẽ biểu đồ hình cột chồng (sử dụng số liệu tuyệt đối) hoặc hình tròn.
Loại biểu đồ hình tròn cần phải xử lý số liệu trước khi vẽ.

2-Nhận xét và giải thích;

a-Số lượng rừng thể hiện bằng tỉ lệ độ che phủ:
Diện tích rừng từ 14 triệu ha chỉ còn 9,3  tr ha vào năm 1993, giảm 5tr ha.
Độ che phủ giảm từ 43,3% còn 28,1% vào năm 1993.
Năm 2001 đã tăng lên đáng kể, đã trồng thêm được 2 Tr. ha so với năm 1993, độ che phủ tăng lên 32,3%. Là do ...
Độ che phủ chưa bảo đảm sự cân bằng sinh  thái vì nước ta đồi núi chiếm tỉ lệ lớn.

b-Chất lượng rừng suy giảm nghiêm trọng.
Diện tích  rừng giầu từ 9 triệu ha giảm chỉ còn 0,6 triệu ha vào các năm 1993 và 2001. Diện tích rừng giầu giảm nhanh hơn hàng chục lần so với diện tích  rừng. Tỉ lệ từ 27,2% diện tích  tự nhiên giảm chỉ còn 1,8% năm 1993 và năm 2001.

Không thể khôi  phục lại được rừng giầu, diện tích rừng nghèo tăng lên từ 15,1% diện tích  tự nhiên tăng lên 26,3% năm 1993 và 33,4% năm 2001.

Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé....
Lên đầu trang