HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

BÀI 27: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP. MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP. (Có trắc nghiệm và đáp án)

BÀI 27: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP. MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP. (Có trắc nghiệm và đáp án)


BÀI 27: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP. MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP.
(Có trắc nghiệm và đáp án)

I. Vai trò và đặc điểm của nông nghiệp

1. Vai trò- Vai trò quan trọng, không thay thế được.

- Cung cấp lương thực thực phẩm cho con người.

- Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp.

- Nguồn hàng xuất khẩu, thu ngoại tệ.

 

2. Đặc điểm

a. Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thay thế được (quan trọng nhất và không thể sản xuất nông nghiệp được nếu không có đất đai).

b. Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là cây trồng, vật nuôi.

c. Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ. 

d. Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc chặt chẽ vào điều kiện tự nhiên.

e. Trong nền kinh tế hiện đại, nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hóa.

 

II. Nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp

1. Nhân tố tự nhiên

- Đất: ảnh hưởng đến quy mô sản xuất, cơ cấu và phân bố cây trồng, vật nuôi, năng suất.

- Khí hậu – nước: Anh hưởng đến 

+ Thời vụ, cơ cấu cây trồng vật nuôi.

+  Khả năng xen canh tăng vụ.

+ Tính ổn định hay bấp bênh của sản xuất nông nghiệp.

- Sinh vật: 

+ Cơ sở tạo nên các giống cây trồng vật nuôi.

+ Cơ sở thức ăn cho gia súc, cơ cấu vật nuôi và sự phát triển chăn nuôi.


b. Nhân tố kinh tế – xã hội

- Dân cư – lao động: Ảnh hưởng đến cơ cấu và sự phân bố cây trồng, vật nuôi.

- Sở hữu ruộng đất: Ảnh hưởng đến con đường phát triển nông nghiệp, các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.

- Tiến bộ khoa học – kỹ thuật: Giúp chủ động trong sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và sản lượng.

- Thị trường tiêu thụ: Ảnh hưởng đến giá cả nông sản; điều tiết sản xuất và hướng chuyên môn hóa.


III. Một số hình thức tổ chức lãnh thhổ nông nghiệp

- Có nhiều hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, 3 hình thức chủ yếu là: trang trại, thể tổng hợp nông nghiệp( HS tự học) vùng nông nghiệp.


a. Trang trại

- Hình thành và phát triển trong thời kì công nghiệp hóa.

- Mục đích chủ yếu: sản xuất hàng hóa

- Cách thức tổ chức và quản lí sản xuất tiến bộ

- Có thuê mướn lao động 

b. Vùng nông nghiệp

- Là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

- Là những lãnh thổ sản xuất nông nghiệp tương đối đồng nhất về các điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội nhằm phân bố hợp lí cây trồng vật nuôi và hình thành vùng chuyên môn hóa nông nghiệp.


--------Môn khác----------
Các bạn cũng co thể tham khảo các môn khác tại đây:
Anh văn: anhvan.HLT.vn
Toán học: toanhoc.HLT.vn
Vật lý: vatly.HLT.vn
Hóa học: hoahoc.HLT.vn
Sinh học: sinhhoc.HLT.vn
Ngữ văn: nguvan.HLT.vn
Lịch sử: lichsu.HLT.vn
GDCD: gdcd.HLT.vn
Tin học: tinhoc.HLT.vn

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 27 (có đáp án): 

Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. 

Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp (Phần 1)

Câu 1: Vai trò quan trọng nhất của nông nghiệp mà không nghành nào có thể thay thế được là

A. Cung cấp nguyên liệu cho các nghành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

B. Cung cấp lương thực, thực phẩm đảm bảo sự tồn tại và phát triern của xã hội loài người.

C. Tạo việc làm cho người lao động.

D. Sản xuất ra những mặt hàng xuất khẩu để tăng nguồn thu ngoại tệ.

Đáp án: B

Giải thích: Mục I, SGK/103 địa lí 10 cơ bản.

Câu 2: Đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt nông nghiệp với công nghiệp là

A. Sản xuất có tính mùa vụ.

B. Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên.

C. Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế.

D. Ứng dụng nhiều thành tựu của khoa học công nghệ và sản xuất.

Đáp án: C

Giải thích: Mục I, SGK/104 địa lí 10 cơ bản.

Câu 3: Để đẩy mạnh thâm canh trong sản xuất nông nghiệp cần phải

A. Nâng cao hệ số sử dụng đất.

B. Duy trì và nâng cao độ phì nhiêu cho đất.

C. Đảm bảo nguồn nước trên mặt cho đất.

D. Tăng cường bón phân hóa học cho đất.

Đáp án: B

Giải thích: Mục I, SGK/104 địa lí 10 cơ bản.

Câu 4: Trong sản xuất nông nghiệp cần hiểu biết và tôn trọng các quy luật tự nhiên vì

A. Nông nghiệp trở thành nhanh sản xuất hàng hóa.

B. Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên.

C. Quy mô và phương hướng sản xuất phụ thuộc nhiều vào đất đai.

D. Con người không thể làm thay đổi được tự nhiên

Đáp án: B

Giải thích: Mục I, SGK/104 địa lí 10 cơ bản.

Câu 5: Đặc điểm điển hình của sản xuất nông nghiệp, nhất là trong trồng trọt đó là

A. Có tính mùa vụ.

B. Không có tính mùa vụ.

C. Phụ thuộc vào đất trồng.

D. Phụ thuộc vào nguồn nước.

Đáp án: A

Giải thích: Mục I, SGK/104 địa lí 10 cơ bản.

Câu 6: Để khắc phục tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp cần phải

A. Thay thế các cây ngắn ngày bằng các cây dài ngày.

B. Xây dựng cơ cấu nông nghiệp hợp lí, đa dạng hóa sản xuất.

C. Tập trung vào những cây trồng có khả năng chịu hạn tốt.

D. Tập trung vào một số cây trồng, vật nuôi.

Đáp án: B

Giải thích: Mục I, SGK/104 địa lí 10 cơ bản.

Câu 7: Biểu hiện của nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa là

A. Sử dụng nhiều công cụ thủ công và sức người.

B. Chủ yếu tạo ta sản phẩm để tiêu dùng tại chỗ.

C. Hình thành và phát triển các vùng chuyên môn hóa.

D. Sản xuất theo lới quảng canh để không ngừng tăng sản xuất.

Đáp án: C

Giải thích: Mục I, SGK/104 địa lí 10 cơ bản.

Câu 8: Tai biến thiên nhiên và điều kiện thời tiết khắc nghiệt sẽ làm

A. Tài nguyên thiên nhiên bị suy giảm.

B. Trồng trọt, chăn nuôi chỉ có thể phát triển ở một số đối tượng.

C. Tinh mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp ngày càng rõ rệt.

D. Tăng tính bấp bênh và không ổn định của sản xuất nông nghiệp.

Đáp án: D

Giải thích: Mục I, SGK/104 địa lí 10 cơ bản.

Câu 9: Qũy đất nhiều hay ít ảnh hưởng tới

A. Năng suất cây trồng.

B. Sự phân bố cây trồng.

C. Quy mô sản xuất nông nghiệp.

D. Tất cả yếu tố trên.

Đáp án: C

Giải thích: Nông nghiệp chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố, đặc biệt là đất trồng. Qũy đất nhiều hay ít ảnh hưởng tới quy mô sản xuất nông nghiệp.

Câu 10: Chất lượng của đất ảnh hưởng tới

A. Năng suất cây trồng.

B. Sự phân bố cây trồng.

C. Quy mô srn xuất nông nghiệp.

D. Tất cả các yếu tố trên.

Đáp án: A

Giải thích: Nông nghiệp chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố, đặc biệt là đất trồng. Chất lượng của đất ảnh hưởng tới năng suất cao trồng.

Câu 11: Khí hậu và nguồn nước có ảnh hưởng rất lớn tới việc

A. Xác định cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thời vụ ,.. tính ổn định hay bấp bênh của sản xuất nông nghiệp.

B. Quy mô sản xuất nông nghiệp.

C. Đầu tư cơ sở vật chât cho sản xuất nông nghiệp.

D. Tất cả các yếu tố trên.

Đáp án: A

Giải thích: Khí hậu, đặc biệt là chế độ nhiệt - ẩm và nguồn nước có ảnh hưởng rất lớn tới việc xác định cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thời vụ,... tính ổn định hay bấp bênh của sản xuất nông nghiệp.

Câu 12: Tập quán ăn uống của con người có liên quan rất rõ rệt tới

A. Sự phát triển của cây trồng và vật nuôi.

B. Các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.

C. Nguồn lao động của một đất nước.

D. Tất cả các ý trên.

Đáp án: A

Giải thích: Tập quán ăn uống của con người có liên quan rất rõ rệt tới sự phát triển của cây trồng và vật nuôi. Ví dụ: Ấn Độ không ăn thịt bò nên ở nước này có rất nhiều bò,…

Câu 13: Mục đích chủ yếu của trang trại là sản xuất hàng hóa với cách thức tổ chức và quản lí sản xuất tiến bộ dựa trên

A. Tập quán canh tác cổ truyền.

B. Chuyên môn hóa và thâm canh.

C. Công cụ thủ công và sức người.

D. Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm tại chỗ.

Đáp án: B

Giải thích: Mục III, SGK/105 địa lí 10 cơ bản.

Câu 14: Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp cao nhất là

A. Trang trại.     B. Hợp tác xã.

C. Hộ gia đình.     D. Vùng nông nghiệp.

Đáp án: D

Giải thích: Mục III, SGK/106 địa lí 10 cơ bản.

Câu 15: Ý nghĩa của việc phân chia các vùng nông nghiệp là

A. Đảm bảo lương thực, thực phẩm cho mỗi gia đình.

B. Tự cung, tự cấp các sản phẩm nông nghiệp trong vùng.

C. Phân bố cây trồng, vật nuôi phù hợp với các điều kiện sinh thái nông nghiệp, điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng.

D. Loại bỏ được tinh bấp bênh, không ổn định trong sản xuất nông nghiệp.

Đáp án: C

Giải thích: Việc phân chia thành các vùng nông nghiệp thường dựa vào các đặc điểm sinh thái (khí hậu, thổ nhưỡng, sông ngòi,…) nên phân chia các vùng sinh thái có ý nghĩa trong việc phân bố cây trồng, vật nuôi phù hợp với các điều kiện sinh thái nông nghiệp, điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng.

--------Môn khác----------
Các bạn cũng co thể tham khảo các môn khác tại đây:
Anh văn: anhvan.HLT.vn
Toán học: toanhoc.HLT.vn
Vật lý: vatly.HLT.vn
Hóa học: hoahoc.HLT.vn
Sinh học: sinhhoc.HLT.vn
Ngữ văn: nguvan.HLT.vn
Lịch sử: lichsu.HLT.vn
GDCD: gdcd.HLT.vn
Tin học: tinhoc.HLT.vn

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 27 (có đáp án): Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp (Phần 2)

Câu 1. Vật nuôi và cây trồng muốn tồn tại và phát triển phải cần đầy đủ các yếu tố cơ bản nào của tự nhiên?

A. Đất, thực vật, nước, khí hậu, ánh sáng, con người.

B. Giống đất, ánh sáng, không khí, khí hậu.

C. Nhiệt độ, ánh sáng, nước, không khí, các chất dinh dưỡng.

D. Nước, ánh sáng, không khí, khí hậu, con người.

Đáp án C.

Giải thích: SGK/105, địa lí 10 cơ bản.

Câu 2. Từ nông nghiệp cổ truyền tiến lên nông nghiệp hiện dại, chăn nuôi càng thay đổi thế nào về hình thức?

A. Từ sản phẩm phần lớn là giết mổ chuyển sang sản phẩm phần lớn khi qua giết mổ

B. Từ chăn thả thủ công trở thành công nghiệp chuyên môn hóa

C. Từ tiểu gia súc gia cầm chuyển sang đại gia súc

D. Từ ngành phụ phục vụ trồng trọt, chuyển sang ngành chính ngang hàng với trồng trọt

Đáp án B.

Giải thích: SGK/105, địa lí 10 cơ bản.

Câu 3. Những quốc gia nào dưới đây xuất khẩu nhiều gạo nhất thế giới?

A. Trung Quốc, Ấn Độ.

B. Thái Lan, Việt Nam.

C. Ấn Độ, Hoa Kỳ.

D. Trung Quốc, Hoa Kỳ.

Đáp án B.

Giải thích: SGK/105, địa lí 10 cơ bản.

Câu 4. Hình thức nào sau đây thể hiện một nền nông nghiệp hiện đaị, phát triển?

A. Xen canh.

B. Thâm canh.

C. Luân canh.

D. Quảng canh.

Đáp án B.

Giải thích: SGK/105, địa lí 10 cơ bản.

Câu 5. Ở các nước phát triển phần lớn nông phẩm cung cấp cho xã hội được sản xuất từ

A. Hộ gia đình.

B. Trang trại

C. Nông trường quốc doanh.

D. Thế tổng hợp nông nghiệp.

Đáp án B.

Giải thích: SGK/105, địa lí 10 cơ bản.

Câu 6. Tổ chức nông lương của Liên Hợp Quốc được viết tắt là

A. UNIDO.

B. WHO.

C. UNESCO.

D. FAO.

Đáp án D.

Giải thích: SGK/105, địa lí 10 cơ bản.

Câu 7. Số lượng các vùng nông nghiệp hiện nay ở nước ta là:

A. 2.

B. 4.

C. 6.

D. 7.

Đáp án D.

Giải thích: SGK/106, địa lí 10 cơ bản.

Câu 8. Ở nước ta, các nông trường quốc doanh được thành lập chủ yếu ở

A. Vùng dân cư thưa thớt.

B. Gần các trung tâm công nghiệp chế biến.

C. Vùng đông dân, thị trường tiêu thụ lớn.

D. Vùng trung du, cao nguyên, các vùng đất mới khai khẩn.

Đáp án D.

Giải thích: SGK/105, địa lí 10 cơ bản.

Câu 9. Trong giai đoạn hiện nay, các hợp tác xã hoạt động phù hợp có hiệu quả thường là

A. Hợp tác xã tín dụng

B. Hợp tác xã chế biến và tiêu thụ nông sản

C. Hợp tác xã dịch vụ, kĩ thuật

D. Hợp tác xã thủy sản, nông sản

Đáp án D.

Giải thích: SGK/105, địa lí 10 cơ bản.

Câu 10. Nông nghiệp cung cấp lương thực, thực phẩm nhằm mục đích nào dưới đây?

A. Đảm bảo sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.

B. Tạo việc làm cho người lao động ở các vùng nông thôn.

C. Sản xuất ra những mặt hàng có giá trị xuất khẩu.

D. Tạo ra nhiều giống cây trồng, vật nuôi mới.

Đáp án A.

Giải thích: SGK/104, địa lí 10 cơ bản.

Câu 11. Nông nghiệp có vai trò nào dưới đây?

A. Sản xuất ra một khối lượng sản phẩm rất lớn.

B. Tạo ra máy móc thiết bị cho các ngành sản xuất.

C. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

D. Tạo điều kiện khai thác các nguồn tài nguyên khác.

Đáp án C.

Giải thích: SGK/104, địa lí 10 cơ bản.

Câu 12: Ý nào dưới đây không phải là vai trò của nông nghiệp?

A. Cung cấp lương thực, thực phẩm.

B. Tạo ra máy móc thiết bị cho các ngành sản xuất.

C. Nguyên liệu cho công nghiệp.

D. Nguồn hàng xuất khẩu, thu ngoại tệ.

Đáp án B.

Giải thích: SGK/104, địa lí 10 cơ bản.

Câu 13. Sản xuất nông nghiệp chịu tác động của yếu tố tự nhiên nào dưới đây?

A. Chính sách nông nghiệp.

B. Giống cây trồng.

C. Khí hậu.

D. Con người.

Đáp án C.

Giải thích: SGK/105, địa lí 10 cơ bản.

Câu 14. Sản xuất nông nghiệp có tính bấp bênh và không ổn định chủ yếu do

A. tính bất bênh không ổn định của khí hậu.

B. chịu ảnh hưởng của nguồn nước tưới.

C. chịu tác động của con người.

D. sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào thị trường.

Đáp án A.

Giải thích: SGK/104, địa lí 10 cơ bản.

Câu 15. Biểu hiện của nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa là

A. sử dụng nhiều công cụ thủ công và sức người.

B. chủ yếu tạo ta sản phẩm để tiêu dùng tại chỗ.

C. hình thành và phát triển các vùng chuyên môn hóa.

D. sản xuất theo hướng quảng canh để không ngừng tăng sản xuất.

Đáp án C.

Giải thích: SGK/105, địa lí 10 cơ bản.

Câu 16. Vai trò quan trọng nhất của nông nghiệp mà không ngành nào có thể thay thế được là:

A. Cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

B. Cung cấp lương thực, thực phẩm đảm bảo sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.

C. Tạo việc làm cho người lao động.

D. Sản xuất ra những mặt hàng xuất khẩu để tăng nguồn thu ngoại tệ.

Đáp án B.

Giải thích: Vai trò quan trọng nhất của nông nghiệp mà không ngành nào có thể thay thế được là cung cấp lương thực, thực phẩm đảm bảo sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.

Câu 17: Đặc điểm nào sau đây của sản xuất nông nghiệp đã làm cho nông nghiệp ngày càng xích gần với công nghiệp?

A. Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ.

B. Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên.

C. Nông nghiệp ngày càng trở thành ngành sản xuất hàng hóa.

D. Cây trồng và vật nuôi là đối tượng lao động chủ yếu của nông nghiệp.

Đáp án C.

Giải thích: Phát triển nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hóa, góp phần tạo ra khối lượng nông sản lớn và có chất lượng => đảm bảo nguồn nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng, nâng cao giá trị nông sản => Như vậy đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hóa sẽ làm cho nông nghiệp ngày càng xích gần với công nghiệp.

Câu 18. Chất lượng của đất ảnh hưởng tới đặc điểm nào dưới đây?

A. Năng suất cây trồng.

B. Sự phân bố cây trồng.

C. Quy mô sản xuất nông nghiệp.

D. Sự phát triển của cây trồng.

Đáp án A.

Giải thích: Chất lượng của đất ảnh hưởng tới năng suất cây trồng.

Câu 19. Tai biến thiên nhiên và điều kiện thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng đến đặc điểm nào dưới đây?

A. Tài nguyên thiên nhiên bị suy giảm.

B. Trồng trọt, chăn nuôi chỉ có thể phát triển ở một số đối tượng.

C. Tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp ngày càng rõ rệt.

D. Tăng tính bấp bênh và không ổn định của sản xuất nông nghiệp.

Đáp án D.

Giải thích: Tai biến thiên nhiên và điều kiện thời tiết khắc nghiệt sẽ làm tăng tính bấp bênh và không ổn định của sản xuất nông nghiệp.

Câu 20. Việc đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ nhằm mục đích nào dưới đây?

A. Sử dụng hợp lý tài nguyên đất nông nghiệp.

B. Hạn chế việc chuyển đổi mục đích sử dụng.

C. Khai hoang mở rộng diện tích đất nông nghiệp.

D. Bảo vệ độ phì của tài nguyên đất.

Đáp án A.

Giải thích:

- Một trong những biện pháp có ý nghĩa hàng đầu nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp phổ biến hiện nay là đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ => Vậy đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ nhằm mục đích để sử dụng hợp lý tài nguyên đất nông nghiệp.

- Sử dụng hợp lý đất nông nghiệp là việc phân bố các loại cây con phù hợp với điều kiện đất trồng và đặc điểm sinh thái của chúng => nhằm mang lại năng suất, chất lượng sản phẩm cao nhất mà vẫn đảm bảo giữ được tính chất độ phì của đất, tránh làm thoái hóa đất.

Câu 21. Vì sao các nước đang phát triển, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ hàng đầu?

A. Các nước này đông dân, nhu cầu lương thực lớn.

B. Nông nghiệp là ngành sử dụng nhiều lao động nên sẽ giúp giải quyết được nhiều việc làm cho dân số đông.

C. Nông nghiệp là cơ sở để thực hiện công nghiệp hoá và hiện đại hoá.

D. Có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển hơn là các ngành khác.

Đáp án A.

Giải thích: Nguyên nhân chủ yếu khiến các nước đang phát triển, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ hàng đầu vì các nước này đông dân, nhu cầu lương thực lớn.

Câu 22. Đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt nông nghiệp với công nghiệp là

A. Sản xuất có tính mùa vụ.

B. Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên.

C. Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế.

D. Ứng dụng nhiều thành tựu của khoa học công nghệ và sản xuất.

Đáp án C.

Giải thích: Đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt nông nghiệp với công nghiệp là đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế.

Câu 23: Để sử dụng hợp lý tài nguyên đất nông nghiệp, biện pháp có ý nghĩa hàng đầu là

A. Khai hoang mở rộng diện tích.

B. Bảo vệ độ phì của đất.

C. Đẩy mạnh thâm canh.

D. Hạn chế việc chuyển đổi mục đích sử dụng.

Đáp án C.

Giải thích: Sử dụng hợp lý đất nông nghiệp là việc phân bố các loại cây con phù hợp với điều kiện đất trồng và đặc điểm sinh thái của chúng => nhằm mang lại năng suất, chất lượng sản phẩm cao nhất mà vẫn đảm bảo giữ được tính chất độ phì của đất, tránh làm thoái hóa đất. Mặt khác, biện pháp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp phổ biến hiện nay là đẩy mạnh thâm canh. Vậy để sử dụng hợp lý tài nguyên đất nông nghiệp, biện pháp có ý nghĩa hàng đầu là đẩy mạnh thâm canh.

Câu 24. Câu thành/tục ngữ/ca dao nào dưới đây thể hiện sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào các điều kiện tự nhiên?

A. Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống.

B. Tấc đất, tấc vàng; đất nào cây ấy, mùa nào thức ấy.

C. Làm ruộng ăn cơm nằm, Chăn tằm ăn cơm đứng.

D. Mạ úa cấy lúa chóng xanh, Gái dòng chóng đẻ sao anh hững hờ?

Đáp án B.

Giải thích:

Phân tích câu thành ngữ trên:

- “Tấc đất tấc vàng” nói lên điều kiện quan trọng, cần thiết của đất đối với sản xuất nông nghiệp (trồng trọt). Trong sản xuất nông nghiệp đất trồng là tư liệu sản xuất không thể thay thế, không thể có sản xuất nông nghiệp nếu không có đất đai.

- “Đất nào cây ấy, mùa nào thức ấy”: Cây trồng vật nuôi chỉ có thể tồn tại và phát triển khi có đủ 5 yếu tố cơ bản của tự nhiên là nhiệt độ, nước, ánh sáng, không khí (phụ thuộc vào khí hậu) và chất dinh dưỡng (đất trồng). Mỗi loại cây trồng vật nuôi có sự sinh trưởng phát triển phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu nhất định. Các đặc điểm khí hậu và đất trồng có sự khác nhau ở mỗi khu vực, khí hậu thay đổi theo thời gian

=> Do vậy, mỗi loài cây sẽ phân bố trên những loại đất khác nhau, phù hợp với các đặc điểm khí hậu nhất định.

Ví dụ.

+ Đất badan và khí hậu cận xích đạo nắng nóng phù hợp cho canh tác cây công nghiệp lâu năm có nguồn gốc nhiệt đới như cà phê, hồ tiêu, điều.

+ Khí hậu cận nhiệt, mát mẻ thích hợp với cây chè.

+ Đất phù sa màu mỡ ở vùng đồng bằng châu thổ thuận lợi cho thâm canh cây lúa nước và cây hoa màu, lương thực ngắn ngày,...

=> Điều này thể hiện rằng sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên.

Câu 25. Vì sao đối với các nước đông dân sản xuất nông nghiệp có vai trò chiến lược hàng đầu?

A. Nâng cao dinh dưỡng.

B. Giá trị xuất khẩu.

C. Đảm bảo an ninh lương thực.

D. Giải quyết lao động.

Đáp án C.

Giải thích: Đối với các nước đông dân sản xuất nông nghiệp có vai trò chiến lược hàng đầu vì sản xuất nông nghiệp vừa giúp đảm bảo an ninh lương thực trong nước lại vừa có thể xuaart khẩu thu nguồn ngoại tệ lớn.

Câu 26. Vì sao trong sản xuất nông nghiệp cần hiểu biết và tôn trọng các quy luật tự nhiên?

A. Nông nghiệp trở thành nhanh sản xuất hàng hóa.

B. Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên.

C. Quy mô và phương hướng sản xuất phụ thuộc nhiều vào đất đai.

D. Con người không thể làm thay đổi được tự nhiên

Đáp án B.

Giải thích: Trong sản xuất nông nghiệp cần hiểu biết và tôn trọng các quy luật tự nhiên vì sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào các điều kiện tự nhiên. Đặc biệt là yếu tố khí hậu.

Câu 27: Câu thành ngữ “Tấc đất, tấc vàng; đất nào cây ấy, mùa nào thức ấy” nói lên vấn đề nào của sản xuất nông nghiệp?

A. Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào các điều kiện tự nhiên.

B. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp.

C. Mỗi loại cây trồng vật nuôi chỉ có thể sinh trưởng và phát triển trong những điều kiện tự nhiên nhất định.

D. Sản xuất nông nghiệp cung cấp nguồn lương thực, thực phẩm quan trọng cho đời sống của con người.

Đáp án A.

Giải thích:

Phân tích câu thành ngữ trên:

- “Tấc đất tấc vàng” nói lên điều kiện quan trọng, cần thiết của đất đối với sản xuất nông nghiệp (trồng trọt). Trong sản xuất nông nghiệp đất trồng là tư liệu sản xuất không thể thay thế, không thể có sản xuất nông nghiệp nếu không có đất đai.

- “Đất nào cây ấy, mùa nào thức ấy”: Cây trồng vật nuôi chỉ có thể tồn tại và phát triển khi có đủ 5 yếu tố cơ bản của tự nhiên là nhiệt độ, nước, ánh sáng, không khí (phụ thuộc vào khí hậu) và chất dinh dưỡng (đất trồng). Mỗi loại cây trồng vật nuôi có sự sinh trưởng phát triển phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu nhất định. Các đặc điểm khí hậu và đất trồng có sự khác nhau ở mỗi khu vực, khí hậu thay đổi theo thời gian

=> Do vậy, mỗi loài cây sẽ phân bố trên những loại đất khác nhau, phù hợp với các đặc điểm khí hậu nhất định.

Câu 28. Cuộc cách mạng xanh bắt đầu từ quốc gia nào ở khu vực châu Á?

A. Trung Quốc.

B. Israel.

C. Ấn Độ.

D. Việt Nam.

Đáp án C.

Giải thích: Cách mạng xanh áp dụng các thành tựu khoa học trong ngành trồng trọt.

Cụ thể là việc tạo ra các giống lúa mới có năng suất cao, chất lượng tốt hơn. Cách mạng xanh bắt đầu từ Mê-xi-cô lan sang Ấn Độ (tạo ra các giống ngô và lúa mì cho năng suất cao) giải quyết vấn đề lương thực cho Ấn Độ.

Câu 29. Đặc điểm điển hình của sản xuất nông nghiệp, nhất là trong trồng trọt đó là:

A. Có tính mùa vụ.

B. Không có tinh mùa vụ.

C. Phụ thuộc vào đất trồng.

D. Phụ thuộc vào nguồn nước.

Đáp án A.

Giải thích: Đặc điểm điển hình của sản xuất nông nghiệp, nhất là trong trồng trọt đó là có tính mùa vụ.

Câu 30. Ý nghĩa của việc phân chia các vùng nông nghiệp là

A. Đảm bảo lương thực, thực phẩm cho mỗi gia đình.

B. Tự cung, tự cấp các sản phẩm nông nghiệp trong vùng.

C. Phân bố cây trồng, vật nuôi phù hợp với các điều kiện sinh thái nông nghiệp, điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng.

D. Loại bỏ được tinh bấp bênh, không ổn định trong sản xuất nông nghiệp.

Đáp án C.

Giải thích: Ý nghĩa của việc phân chia các vùng nông nghiệp là phân bố cây trồng, vật nuôi phù hợp với các điều kiện sinh thái nông nghiệp, điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng.

Câu 31: Biện pháp nào sau đây được sử dụng chủ yếu trong “ Cách mạng xanh”?

A. Tăng cường cơ giới hóa.

B. Thực hiện hóa học hóa.

C. Tạo ra và sử dụng các giống mới có năng suất cao.

D. Áp dụng công nghệ sinh học.

Đáp án C.

Giải thích: Cách mạng xanh áp dụng các thành tựu khoa học trong ngành trồng trọt. Cụ thể là việc tạo ra các giống lúa mới có năng suất cao, chất lượng tốt hơn. Cách mạng xanh bắt đầu từ Mê-xi-cô lan sang Ấn Độ (tạo ra các giống ngô và lúa mì cho năng suất cao) giải quyết vấn đề lương thực cho Ấn Độ.

Câu 32. Thị trường tiêu thụ là yếu tố có vai trò như thế nào đến việc hình thành các vùng chuyên môn hóa nông nghiệp?

A. Quyết định.

B. Chủ yếu.

C. Quan trọng.

D. Không có tác động.

Đáp án A.

Giải thích: Yếu tố thị trường thường quyết định việc hình thành các vùng chuyên môn hóa nông nghiệp. Theo quy luật cung – cầu, khi cầu tăng lên thì cung sẽ phát triển (được đẩy mạnh), chính vì vậy khi thị trường tiêu thụ đang có nhu cầu rất lớn về một sản phẩm nông sản thì sẽ kích thích mở rộng các vùng chuyên canh theo hướng chuyên môn hóa, đa dạng hóa,…

Câu 33. Tại sao cần phải xây dựng cơ cấu nông nghiệp hợp lý, đa dạng hoá sản xuất?

A. Có tính vụ mùa.

B. Phụ thuộc điều kiện tự nhiên.

C. Không thể thay thế được.

D. Trở thành ngành sản xuất hàng hoá.

Đáp án C.

Giải thích: Nguyên nhân xây dựng cơ cấu nông nghiệp hợp lý, đa dạng hoá sản xuất (tăng vụ, xen canh, gối vụ), vì nông nghiệp đang dần trở thành ngành sản xuất hàng hóa với hướng chuyên môn hóa cao.

Câu 34. Ở các nước đang phát triển, chăn nuôi còn chiểm tỉ trọng nhỏ trong nông nghiệp là do

1. Cơ sở thức ăn không ổn định.

2. Cơ sở vật chất kĩ thuật, dịch vụ chăn nuôi hạn chế.

3. Công nghiệp chế biến chưa thật phát triển.

4. Thiếu nguồn lao động có kinh nghiệm.

Có tất cả bao nhiêu ý đúng trong các ý trên?

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 1.

Đáp án B.

Giải thích: Nguyên nhân ở các nước đang phát triển, chăn nuôi còn chiểm tỉ trọng nhỏ trong nông nghiệp là do cơ sở thức ăn không ổn định trong khi đó cơ sở vật chất kĩ thuật, dịch vụ chăn nuôi hạn chế và ngành công nghiệp chế biến lại chưa thật phát triển.

Câu 35: Yếu tố nào sau đây thường quyết định việc hình thành các vùng chuyên môn hóa nông nghiệp?

A. Dân cư.

B. Tiến bộ khoa học kỹ thuật.

C. Các quan hệ ruộng đất.

D. Thị trường tiêu thụ.

Đáp án D.

Giải thích: Yếu tố thị trường thường quyết định việc hình thành các vùng chuyên môn hóa nông nghiệp. Theo quy luật cung – cầu, khi cầu tăng lên thì cung sẽ phát triển (được đẩy mạnh), chính vì vậy khi thị trường tiêu thụ đang có nhu cầu rất lớn về một sản phẩm nông sản thì sẽ kích thích mở rộng các vùng chuyên canh theo hướng chuyên môn hóa, đa dạng hóa,…
=> iDiaLy.com - Tất cả bài đăng chỉ mang tính chất tham khảo.Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé.... 
Lí thuyết 10 Lớp 10 Tin tức
Lên đầu trang