news

Tỉ lệ sinh, tử của dân số nước ta

Tỉ lệ sinh, tử của dân số nước ta

Tỉ lệ sinh, tử  của dân số nước ta 

 Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tỉ lệ tăng dân số nước ta trong thời gian nói trên.
Từ bảng số liệu và biêủ đồ đã vẽ hãy nhận xét giải thích sự thay đổi số dân nước ta trong thời gian nói trên.

BÀI LÀM:

1-Tính tỉ lệ tăng tự nhiên của dân số.
-Công thức tính: GTTN = (Tỉ lệ sinh - Tỉ lệ Tử )/10. Đơn vị tính GTTN là %.
-Kết quả như sau (Đơn vị %)

2-Vẽ biểu đồ
Biểu đồ đường kết hợp miền: tỉ lệ sinh, tỉ lệ tử và gia tăng tự nhiên dân số nước ta trong thời gian 1960- 2001

3-Nhận xét:
a-Tỉ lệ sinh (đơn vị tính‰).
Từ 1960-1999 rất cao, trên 20‰, giai đoạn cao nhất  đạt tới 46‰ (năm 1960); năm 1976 cũng rất cao với tỉ lệ 39,5‰ .
Từ giai đoạn 1999 trở đi tỉ lệ sinh giảm nhiều chỉ còn dưới 20‰; thấp nhất là vào năm 2001 (19,9‰). Cả thời kỳ 41 năm tỉ lệ sinh đã giảm gần 3 lần (từ 46‰  còn 19,9‰).
Lí do...
b-Tỉ lệ tử
Tỉ lệ tử của dân số nước ta rất thấp và giảm nhanh. Riêng năm 1960 có tỉ lệ tử trung bình (12‰); suốt thời gian từ sau 1960 tới 2001 đều có mức tử dưới 10‰;
Những năm 90 chỉ còn khoảng 5‰.
Cả thời kỳ 41 năm tỉ lệ tử đã giảm gần 2 lần (từ 12‰ còn 6,4‰).
Lý do....
c-Mối quan hệ giữa tỉ  lệ sinh và tỉ lệ tử.
Do tỉ lệ sinh rất cao trong khi tỉ lệ tử lại thấp và giảm nhanh nên gia tăng dân số nước ta trong thời gian dài thuộc loại rất cao.
Trong biểu đồ gia tăng tự  nhiên của dân số được thể hiện bằng miền giới hạn giữa tỉ sinh và tỉ lệ tử. Giới hạn cảu miền này có xu thế hẹp dần trong thời gian 1960-2001. Sự thu hẹp rất nhah trong   giai đoạn từ 1995 tới nay. Có sự giảm gia tăng thiên nhiên là do tỉ lệ sinh giảm đi rất nhanh trong thời gian nói trên.

=> iDiaLy.com - Tất cả bài đăng chỉ mang tính chất tham khảo.
Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé....

Website/apps: iDiaLy.com
Group:idialy.HLT.vn
Fanpage: dialy.HLT.vn
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí
Bảng số liệu Biểu đồ Biểu đồ địa lý Nhận xét Tin tức
Lên đầu trang