HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Vẽ biểu đồ và nhân xét cơ cấu ngành nông nghiệp nước ta phân theo các ngành trồng trọt chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp các năm 1991, 1995, 2001.

Vẽ biểu đồ và nhân xét cơ cấu ngành nông nghiệp nước ta phân theo các ngành trồng trọt chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp các năm 1991, 1995, 2001.

Vẽ biểu đồ cơ cấu ngành nông nghiệp nước ta phân theo các ngành trồng trọt chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp các năm 1991, 1995, 2001.
Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ hãy nhận xét sự thay đổi cơ cấu nông nghiệp nước ta trong thời gian nêu trên. (Đơn vị %)
Năm
Trồng trọt
Chăn nuôi
Dịch vụ
1991
79,6
17,9
2,5
1995
78,1
18,9
3,0
2001
77,8
19,5
2,7
Nguồn NGTK2001 trang 70
Hướng dẫn giải:
1- Vẽ biểu đồ.
Có thể dùng các kiểu biểu đồ cột chồng, hình vuông, hình tròn. Tất cả các kiểu biểu biểu đồ đều sử dụng số liệu tương đối.
Lựa chọn kiểu hình cột chồng. Mỗi cột biểu hiện một năm với tỉ lệ các ngành trồng trọt, chăn nuôi, và dịch vụ nông nghiệp. Có tên, bản chú dẫn, năm cho biểu đồ đã vẽ.
Biểu đồ cơ cấu ngành nông nghiệp nước ta năm 1991, 1995, 2001.
2-Nhận xét.
a-       Trồng trọt
Ngành trồng trọt có tỉ trọng lớn và đang có xu hướng giảm dần..
Lý do: ... (HS tự trả lời)
b-       Chăn nuôi
Chăn nuôi có tỉ trọng thấp và đang có xu hướng tăng.
Tỉ trọng của ngành chăn nuôi còn thấp trong cơ cấu nông nghiệp...
Lý do... (HS tự trả lời)
c-       Dịch vụ nông nghiệp
Ngành dịch vụ nông nghiệp là ngành mới có tỉ trọng rất thấp và chưa thực sự ổn định. Năm 2001 giảm thấp hơn so với 1995 nhưng vẫn cao hơn so với 1991.
Dịch vụ là skết quả của nền nông nghiệp hàng hoá. Chỉ từ khi nước ta thự hiện đổi mới dịch vụ nông nghiệp nước ta mới phát triển nên tỉ trọng còn thấp và chưa thực sự ổn định.


Xem thêm tại đây... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang