HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Vẽ biểu đồ sự tăng trưởng tổng số dân và số dân sống trong khu vực thành thị trong thời gian 1990- 2004

Vẽ biểu đồ sự tăng trưởng tổng số dân và số dân sống trong khu vực thành thị trong thời gian 1990- 2004

Cho bảng số liệu về số dân thành thị, nông thôn nước ta trong thời gian 1990- 2004 theo bảng số liệu dưới đây. 
Vẽ biểu đồ sự tăng trưởng tổng số dân và số dân sống trong khu vực thành thị trong thời gian nói trên. (Đơn vị nghìn người.)


Năm
Tổng số
Thành thị
Nông thôn

1990
66016,7
12880,3
53136,4

1991
67242,4
13227,5
54014,9

1992
68450,1
13587,6
54862,5

1993
69644,5
13961,2
55683,3

1994
70824,5
14425,6
56398,9

1995
71995,5
14938,1
57057,4
1996
73156,7
15419,9
57736,8
1997
74306,9
16835,4
57471,5
1998
75456,3
17464,6
57991,7
1999
76596,7
18081,6
58515,1
2000
77635,4
18771,9
58863,5
2001
78685,8
19469,3
59216,5
2002
79727,4
20022,1
59705,3
2003
80902,4
20869,5
60032,9
2004*
82032,3
21591,2
60441,1
      
Sơ bộ. Nguồn NGTK 2006
Hướng dẫn giải:
1- Vẽ biểu đồ
Yêu cầu của bài là vẽ biểu đồ thể hiện sự tăng trưởng nên sử dụng kiểu biểu đồ gia tăng. Để vẽ được biểu đồ cần xử lý số liệu, lấy số dân của tổng số, của dân cư thành thị và số dân nông thôn của năm 1990 = 100%.Kết quả như sau:
Năm
Tổng số
Thành thị
Nông thôn
Năm
Tổng số
Thành thị
Nông thôn
1990
100,00
100,00
100,00
1998
114,30
135,59
109,14
1991
101,86
102,70
101,65
1999
116,03
140,38
110,12
1992
103,69
105,49
103,25
2000
117,60
145,74
110,78
1993
105,50
108,39
104,79
2001
119,19
151,16
111,44
1994
105,50
108,39
104,79
2002
120,77
155,45
112,36
1995
109,06
115,98
107,38
2003
122,55
162,03
112,98
1996
110,82
119,72
108,66
2004
124,26
167,63
113,75
1997
112,56
130,71
108,16
Vẽ đồ thị gia tăng.
Có 3 đồ thị trong cùng một hệ toạ độ.
Trục tung thể hiện chỉ số gia tăng (đơn vị%).
Cả ba đồ thị đều có điểm xuất phát từ 100% trên trục tung.
2-Nhận xét.
a- Mức tăng của số dân:
Tổng số dân tăng 124,26%, số dân thành thị tăng 167,63%, số dân nông thôn tăng 112,76%;
Mức tăng của số dân thành thị cao hơn so với tổng số nên tỉ trọng của dân cư thành thị sẽ tăng dần so với tổng số dân.
b-Tỉ lệ dân cư thành thị tăng dần...
HS tự tính toán tỉ lệ % của dân cư thành thị để minh hoạ.
Lên đầu trang