Để nâng cao chất lượng về mặt văn hóa trong đời sống văn hóa - xã hội thì cần phải:

Để nâng cao chất lượng về mặt văn hóa trong đời sống văn hóa - xã hội thì cần phải:

A. Ngăn chặn tình trạng xuống cấp của các bệnh viện
B. Tuyệt đối không cho du nhập văn hóa nước ngoài
C. Nâng cao chất lượng giáo dục, phát huy tinh hoa văn hóa của dân tộc

D. Đưa văn hóa về tận vùng sâu vùng xa
Xem thêm tại đây... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang