HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Vẽ biểu đồ thích hợp và nhận xét về diện tích đất nông nghiệp năm 1990, 1995 và 2001

Vẽ biểu đồ thích hợp và nhận xét về diện tích đất nông nghiệp năm 1990, 1995 và 2001

Dựa vào bảng số liệu duới đây về diện tích đất nông nghiệp năm 1990, 1995 và 2001.(Đơn vị Nghìn ha)


Năm

Tổng số
Cây hàng năm
Cây lâu năm
Tổng số
CâyLT
Cây CN
Cây khác
Tổng số
CâyCN
Cây ănquả
Cây khác
1990
9040,0
8101,5
6474,6
542,0
1084,9
938,5
657,3
281,2
-
1995
10496,9
9224,2
7322,4
716,7
1185,1
1272,7
902,3
346,4
24,0
2000
12644,3
10540,3
8396,5
778,1
1365,7
2104,0
1451,3
565,0
87,7
Hướng dẫn giải:
1- Xử lý số liệu và vẽ biểu đồ.
Tính cơ cấu diện tích các loại cây trồng của từng năm. Kết quả như sau:

Năm

Tổng số
Cây hàng năm (Đơn vị Nghìn ha)
Cây lâu năm (Đơn vị Nghìn ha)
Tổng số
CâyLT
Cây CN
Cây khác
Tổng số
CâyCN
Cây ănquả
Cây khác
1990
100,0
89,6
71,6
6,0
12,0
10,4
7,3
3,1
0
1995
100,0
87,9
69,8
6,8
11,3
12,1
8,6
3,3
0,2
2000
100,0
83,4
66,4
6,2
10,8
16,6
11,5
4,5
0,7
Tính bán kính các đường tròn.
R1990 = 1cm; R 1995 sqrt{104296,9:9040} =   sqrt{1,21} = 1,1cm
2000 sqrt{12644,3:9040} =   sqrt{1,38} = 1,2cm
 Vẽ 3 đường tròn có bán kính như đã tính. Bảng chú dẫn có 6 loại cây khác nhau.
 
Biểu đồ cơ cấu cơ cấu diện tích các loại cây trồng của năm 1990, 1995 và 2000
2- Nhận xét
a- Nhận xét chung.
Ngành trồng trọt dựa vào tư liệu không thể thay thế là đất trồng. Việc sử dụng đất thể hiện quá trình chuyển dịch trong cơ cấu ngành trồng trọt của nước ta.
Trong thời gian 1990 –2000 diện tích các loại cây trồng nước ta đã tăng 1,38 lần. Bình quân mỗi năm tăng 3,8%.
b- Cây hàng năm.
Diện tích cây công nghiệp hàng năm giảm dần về tỉ trọng, nhưng một số loại cây hàng năm vẫn tăng tỉ trọng. Diện tích cây lương thực giảm dần tỉ trọng. Cây lương thực tập trung tại đồng bằng nên chịu sức ép của vấn đề dân số. Mặt khác quá trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nên một bộ phận đất trồng cây hàng năm chuyển sang trồng các loại cây khác.
Diện tích cây công nghiệp diễn biến phức tạp. Năm 1995 tăng tỉ trọng so với 1990 nhưng tới 2000 lại giảm so với 1995 còn 6,2% tổng số diện tích đất trồng...
c) Cây lâu năm.
Tất cả các loại cây lâu năm đều tăng. Cây công nghiệp lâu năm tăng mạnh nhất với tỉ trọng tăng từ 7,5% lên 11,3%. diện tích này tăng chủ yếu do mở rộng diện tích cà phê, cao su tại Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và một số vùng khác. Lí do..
Cây ăn quả và cây khác tăng khá mạnh chủ yếu là do phát triển cây ăn quả tại đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và nhiều vùng khác.

Xem thêm tại đây... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang