HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Vẽ biểu đồ và nhân xét về diện tích và sản lượng phân theo vụ lúa các năm 1990 và 2000

Vẽ biểu đồ và nhân xét về diện tích và sản lượng phân theo vụ lúa các năm 1990 và 2000

Cho bảng số liệu về diện tích và sản lượng phân theo vụ lúa các năm 1990 và 2000. Hãy vẽ biểu đồ cơ cấu diện tích và sản lượng lúa phân theo vụ. Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ hãy nhận xét sự thay đổi cơ cấu vụ lúa nước ta.

Năm
Diện tích (Nghìn ha)
Sản lượng (Nghìn tấn)

Lúa đông xuân
Lúa hè thu
Lúa mùa
Lúa đông xuân
Lúa hè thu
Lúa mùa
1990
2073,6
1215,7
2753,5
7865,6
4090,5
7269,0
2000
3013,2
2292,8
2360,3
15571,2
8625,0
8333,3
Hướng dẫn giải:
1- Xử lý số liệu và vẽ biểu đồ.
Tính cơ cấu diện tích và sản lượng lúa hai năm;
Tính tổng số diện tích và sản lượng lúa của hai năm;
Tính năng suất lúa cả năm và theo vụ theo công thức:
 Năng suất = Sản lượng/ Diện tích (Tạ/ha/vụ).
Kết quả như sau:
Năm
Diện tích lúa.( %)
Sản lượng lúa (%)
Năng suất (tạ/ha)

Nghinha
ĐX
Hè thu
Mùa
NghinTấn
ĐX
Hè thu
Mùa
Tổng số
ĐX
Hè thu
Mùa
1990
6042,8
34,3
20,1
45,6
19225,1
40,9
21,3
37,8
31,8
37,9
33,6
30,8
2000
7666,3
39,3
29,9
30,8
32529,5
47,9
26,5
25,6
42,4
5,2
37,6
35,3
2000
7666,3
39,3
29,9
30,8
32529,5
47,9
26,5
25,6
42,4
5,2
37,6
35,3
 Tính RDT1990 và RDT200
 Lấy RDT1990 = 1cm; RDT1999 sqrt{7666,3:6765,6} = sqrt{1,13} = 1,1 cm
 Lấy RSl1990 = 1cm; RSL2000  sqrt{32529,5:19225,1} = sqrt{1,69} = 1,3 cm
2-Vẽ biểu đồ.
 Vẽ 2 biểu đồ hình tròn thể hiện tổng diện tích lúa trong hai năm phân ra các vụ lúa;
Vẽ 2 biểu đồ thể hiện tổng sản lượng lúa của hai năm phân ra các vụ lúa;
Cả 4 biểu đồ có một bảng chú dẫn chia ra các vụ lúa: mùa, hè thu và đông xuân.
 
Biểu đồ cơ cấu diện tích và sản lượng lúa nước ta các năm 1990- 2000
 Nhận xét
a- Diện tích lúa.
Tổng diện tích lúa tăng chậm chỉ 1,13 lần sau 10 năm. Lý do tăng chậm... (HS tự trả lời)
Diện tích lúa theo các vụ tăng khác nhau:
Lúa ĐX và hè thu tăng nhanh nên tỉ lệ tăng dần... Số liệu... (HS tự trả lời)
Lúa mùa giảm dần diện tích nên tỉ trọng giảm... Số liệu... (HS tự trả lời)
b- Tổng sản lượng lúa
Tổng sản lượng lúa tăng tới 1,69 lần.
Lúa ĐX có diện tích tăng nhanh nên tỉ lệ tăng dần...
Hè thu có diện tích tăng nhanh nên tỉ lệ tăng dần... Lý do... (HS tự trả lời)
Lúa mùa giảm dần diện tích nên tỉ trọng giảm... Lý do... (HS tự trả lời)
c- Năng suất
Năng suất lúa nói chung tăng nhanh từ 3,18 tạ/ha lên 4,24 tạ/ha. Các vụ lúa có năng suất đều tăng những tốc độ tăng khác nhau:
Lúa ĐX có năng suất cao nhất và tăng 1,39 lần.
Vụ lúa hè thu có năng suất tăng 1,12 lần, chậm hơn so với lúa đông xuân. Lí do... (HS tự trả lời)
Lúa mùa tăng mạnh nhất (2,45 lần) cao nhất so với các vụ lúa khác. Lý do... (HS tự trả lời)
Kết luận:
Trong thời gian 1990 - 2000 sản xuất lúa nước ta tăng mạnh cả về diện tích, năng suất và sản lượng. Đây là xu hướng đúng nhằm tăng hiệu quả kinh tế trên một dơn vị diện tích và đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.


Xem thêm tại đây... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang