Đối với các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long thì vấn đề cần quan tâm nhất trong sự nghiệp giáo dục hiện nay là:

Đối với các tỉnh trung du, miền núi phía  Bắc, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long thì vấn đề cần quan tâm nhất trong sự nghiệp giáo dục hiện nay là:

A. Đa dạng hóa loại hình đào tạo
B. Xóa mù và phổ cập tiểu học
C. Nâng cao trình độ học vấn cho người dân
D. Xây dựng hệ thống giáo dục hoàn chỉnhXem thêm tại đây... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang