HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Phân tích và giải thích sự thay đổi cơ cấu GDP và cơ cấu sử dụng lao động trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Phân tích và giải thích sự thay đổi cơ cấu GDP và cơ cấu sử dụng lao động trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Phân tích và giải thích sự thay đổi cơ cấu GDP và cơ cấu sử dụng lao động trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá.


Cho bảng số liệu về cơ cấu sử dụng lao động và cơ cấu Tổng sản phẩm trong nước (GDP) nước ta trong năm 2001. Qua biểu đồ hãy phân tích và giải thích sự thay đổi cơ cấu GDP và cơ cấu sử dụng lao động trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá.


Tổng số
Nông, lâm,
 ngư nghiệp
Công nghiệp-
Xây dựng
Dịch vụ
GDP (Tỉ Đồng)
484493
114412
183291
18670
Lao động
(Nghìn Người)
36701,8
25044,9
4445,4
7211,5
Nguồn: NGTK 2001, trang 39 - 46, 55.
Hướng dẫn giải:
1- Xử lý số liệu và vẽ biểu đồ.
-          Tính cơ cấu lao động và GDP,
-          Tính bình quân thu nhập trên 1 lao động;
-          Kết quả tính toán như sau:

Nông lâm, ngư
CN- XD
Dịch vụ
Tổng số
GDP ( %)
23,6
37,8
38,6
100
Lao động(%)
68,2
12,1
19,6
100
Thu nhâp/1 lao động (Triệu đồng)
4,568,3
41,231,6
25,901,7
13,200,8
  
- Vẽ biểu đồ 2 biểu đồ hình tròn, thể hiện cơ cấu Tổng số lao động và GDP năm 2001
- Có một bảng chú dẫn với 3 màu của 3 lĩnh vực của tổng số lao động và GDP.
 2-Nhận xét
a-       Tổng sản phẩm trong nước.
Tỉ trọng của nông - lâm - ngư vẫn còn rất cao, chiếm 23,6%.
Tỉ trọng công nghiệp thấp mới chỉ chiếm 37,8%.
Dịch vụ có tỉ trọng lớn nhất là 38,6%, đứng đầu trong GDP.
Lực lượng lao động.
Tỉ trọng lao động trong nông - lâm - ngư nghiệp chiếm tỉ trọng lớn nhất với 68,2% % tổng số lao động vào 2001.
Lao động trong công nghiệp và dịch vụ vẫn còn chiếm tỉ lệ quá thấp so với cơ cấu lao động của các nước phát triển với tỉ trọng tương ứng là 12,1 và 19,6 % tổng số lao động
b-       Giá trị lao động/1 lao động.
Các ngành có GTSX/1 lao động có khác nhau:
Nông - lâm - ngư là thấp nhất, chỉ bằng 1/3 so với so với bình quân chung cả nước.
Lao động công nghiệp và xây dựng đạt bình quân cao nhất với 41,231 triệu đồng cao hơn 3 lần so với bình quân chung và gấp nhiều lần so với lao động nông - lâm -ngư nghiệp.
Lao động dịch vụ có giá trị sản xuất bình quân cao hơn so với nông - lâm - ngư nhưng thấp hơn so với lao động công nghiệp với mức 25,901,7 triệu đồng/năm.
KL- Cơ cấu GDP và cơ cấu sử dụng lao động nước ta đang có những chuyển biến tích cực nhưng còn chậm so với nhiêù nước trên thế giới và khu vực. Để đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá ta cần đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu lao động trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân...Website/apps: iDiaLy.com

Group:idialy.HLT.vn
Fanpage: dialy.HLT.vn

iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí
Lên đầu trang