HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Vẽ biểu đồ thích hợp và nhận xét về số lượng học sinh phổ thông phân theo cấp học các năm học 1992 - 2005.

Vẽ biểu đồ thích hợp và nhận xét về số lượng học sinh phổ thông phân theo cấp học các năm học 1992 - 2005.

Cho biểu đồ sau đây về số lượng học sinh phổ thông phân theo cấp học các năm học 1992 - 2005. Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ hãy nhận xét và rút ra những kết luận cần thiết. (Đơn vị Nghìn học sinh)

Năm học
1992/1993
1997/1998
2004/2005
Tổng số
12911,1
17073,6
16649,2
Tiểu học
9527,2
10431
7304
Trung học cơ sở
2813,4
5252,4
6371,3
Trung học phổ thông
570,5
1390,2
2973,9
Hướng dẫn giải:
1-Xử lý số liệu và vẽ biểu đồ.
- Tính tỉ lệ học sinh của từng cấp học so với tổng số. Đơn vị %
Năm học
1992/1993
1997/1998
2004/2005
Tổng số
100
100
100
Tiểu học
73,8
61,1
43,9
Trung học cơ sở
21,8
30,8
38,3
Trung học phổ thông
4,4
8,1
17,9
Bán kính đường tròn
2cm
2,3cm
2,2cm
Biểu đồ cơ cấu học sinh phân theo cấp học
 
2-Nhận xét
a-       Tổng số học sinh
Trong cả thời kỳ (1992- 2005) tăng lên 1,290 lần.
Trong thời gian từ 1992/1993 tới 1997/1998 tăng 1,322 lần.
Thời gian giữa năm học 97/98 và 04/05 số học sinh giảm 3,3% tương đương với 424,4 nghìn học sinh
Số học sinh tăng lên trong cả thời kỳ là do... (HS tự trả lời)
b-       Số học sinh theo các cấp học tăng khác nhau.
  • Tiểu học: Chiếm số lượng lớn nhất trong các cấp học. Sau 13 năm giảm 3127,0 nghìn học sinh. Kết quả tỉ trọng học sinh trong tổng số giảm từ 73,8% còn 43,9% năm 2005. Số học sinh Tiểu học chiếm tỉ lệ lớn là do tỉ lệ trẻ em sinh được huy động tới trường ngày càng cao, Nhà nước phổ cập tiểu học. Số lượng và tỉ trọng HS Tiểu học giảm có liên quan tới gia tăng dân số giảm mạnh vào những năm 1990 – 1994.
  • Trung học cơ sở: Chiếm số lượng thứ hai sau HSTH và tăng liên tục cả về số lượng và tỉ lệ. Số lượng tăng 2,26 lần... Học sinh THCS trong tổng số tăng dần từ 21,8% lên 38,3% năm 2001. Số học sinh THCS tăng lên là do gia tăng dân số cao vào những năm 1985 – 1990, tới nay nhóm trẻ em sinh ra vào thời kỳ này đang ở bậc học trung học cơ cở. Số lượng HS THCS tăng còn do nhu cầu học lên THPT để nâng cao trình độ
  • PTTH: Chiếm số lượng ít nhất trong tổng số HS. Tính chung sau 13 năm tăng 1583,7 (5,21lần). Kết quả số học sinh PTTH trong tổng số tăng dần từ 4,4% lên 17,9% năm 2005. Số học sinh THCS tăng lên là do nhóm học sinh này được sinh ra vào thời kỳ đầu những năm 1980, khi bùng nổ dân số ở mức cao.... Đa số HSTHCS đều muốn học lên bậc THPT để thi vào đại học.
KL: Cơ cấu học sinh phổ thông phản ánh rõ nét sự gia tăng dân số, chính sách giáo dục và tâm lý của xã hội cũng như của thanh, thiếu niên.

Vẽ biểu đồ thích hợp và nhận xét về số lượng học sinh phổ thông phân theo cấp học các năm học 1992 - 2005.


Xem thêm tại đây... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang