HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Vẽ biểu đồ thích hợp và nhận xét sự thay đổi cơ cấu sử dụng lao động theo ngành ở nước ta

Vẽ biểu đồ thích hợp và nhận xét sự thay đổi cơ cấu sử dụng lao động theo ngành ở nước ta

Cho bảng số liệu về lao động đang hoạt động kinh tế phân theo ngành các năm 1990, 1995 và 2000 dưới đây, hãy vẽ biểu đồ thích hợp và nhận xét sự thay đổi cơ cấu sử dụng lao động theo ngành ở nước ta. (Đơn vị tính Nghìn người )

Năm
Tổng số
lao động
Nông lâm
ngư nghiệp
Công nghiệp
- Xây dựng
Dịch vụ
1990
29412,3
21476,1
3305,7
4630,5
1995
33030,6
23534,8
3729,7
5766,1
1999
35975,8
24791,9
4300,4
6883,5
2000
36701,8
25044,9
4445,4
7211,5
NGTK2001 trang 40
Hướng dẫn giải:
1- Lựa chọn cách vẽ biểu đồ.
Có thể vẽ nhiều dạng biểu đồ: Cột chồng, thanh ngang chồng, hình tròn, hình vuông (loại sử dụng số liệu tuyệt đối, số liệu tương đối). Trong đó loại biểu đồ hình tròn, hình vuông là hợp lý nhất. Chọn kiểu hình tròn sử dụng số liệu tuyệt đối, loại này cần xử lý số liệu trước khi vẽ.
2-Xử lý số liệu và vẽ biểu đồ.
-          Tính tỉ lệ lao động phân theo các ngành so với tổng số.(Đơn vị tính %)
Năm
Tổng số
Nông lâm
ngư nghiệp
Công nghiệp-
 Xây dựng
Dịch vụ
1990
100
73,0
11,2
15,7
1999
100
68,9
12,0
19,1
2000
100
68,2
12,1
19,6
-          Tính bán kính các đường tròn
 R1990= 1cm; R1999 = 1.sqrt{35975,8:249412,3} = 1.sqrt{1,23} = 1,15cm
R2000 = 1.sqrt{36701,8:249412,3} = 1.sqrt{1,24} = 1,17cm
 Vẽ biểu đồ gồm ba đường tròn có bán kính như đã tính. Các hình quạt bên trong có tỉ lệ như đã tính trong bảng trên; có một bảng chú dẫn thể hiện tỉ lệ lao động.
Biểu đồ cơ cấu lao động nước ta phân theo ngành các năm 1990, 1999, 2000
2-Nhận xét
a-       Tổng số lao động:
 Tăng khá nhanh so với năm 1990 tăng 1,24 lần (mỗi năm tăng 2,4%).
Tổng số lao động tăng là do: dân số tăng nhanh, mối năm có thêm hàng triệu người bước vào độ tuổi lao động, vượt hơn nhiều so với người hết tuổi lao động hàng năm.
b-       Lao động trong nông - lâm - ngư nghiệp
Chiếm số lượng rất lớn và có xu hướng giảm, năm 1990 là 73,0% ; năm 2000 là 68,2%.
Sự giảm dần tỉ trọg này là do... Số lao động nông nghiệp sẽ chuyển dần sang công nghiệp và dịch vụ.
c-       Lao động trong dịch vụ
Chiếm số lượng lớn hơn so với nông nghiệp nhưng cao hơn so với lao động công nghiệp. Có xu hướng tăng dần, năm 1990 là 15,7% ; năm 2000 là 19,65%.
Sự tăng dần tỉ trọng này là do ...Xu hướng trong thời gian tới lao động trong ngành công nghiệp sẽ tăng mạnh.
d-      Lao động trong công nghiệp
Về giá trị tuyệt đối, số lượng lao động trong công nghiệp chiếm số lượng nhỏ nhất so với nông nghiệp và dịch vụ. Tuy nhiên, cả số lượng tuyệt đối và tỷ lệ lao động công nghiệp so với tổng số lao động có xu hướng tăng dần. Năm 1990 là 11,2% ; năm 2000 là 12,1%. Tỉ trọng tăng dần là do....
Xu hướng trong thời gian tới số lao động trong công nghiệp sẽ tăng nhanh do thu hút ngày càng mạnh lao động chuyển sang từ nông nghiệp.

Xem thêm tại đây... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang