HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Tính năng suất lúa và vẽ đồ thị tình hình sản xuất lúa nước ta trong thời gian 1990- 2000

Tính năng suất lúa và vẽ đồ thị tình hình sản xuất lúa nước ta trong thời gian 1990- 2000

Cho bảng so liệu về diện tích lúa nước ta trong thời gian 1990- 2000 hãy tính năng suất lúa và vẽ đồ thị tình hình sản xuất lúa nước ta trong thời gian trên. Từ bảng số liệu và biểu đồ hãy nhận xét tình hình sản xuất lúa nước ta trong thời gian 1990- 2000.

Năm
Diện tích
(Nghìn ha)
Sản lượng
(Nghìn tấn)
Năm
Diện tích
(Nghìn ha)
Sản lượng
(Nghìn tấn)
Năm
Diện tích
(Nghìn ha)
Sản lượng
(Nghìn tấn)
1990
6042,8
19225,1
1994
6598,6
23528,2
1998
7362,7
29145,5
1991
6302,8
19621,9
1995
6765,6
24963,7
1999
7653,6
31393,8
1992
6475,3
21590,4
1996
7003,8
26396,7
2000
7666,3
32529,5
1993
6559,4
22836,6
1997
7099,7
27523,9Hướng dẫn giải:
1- Xử lý số liệu và vẽ đồ thị.
Tính năng suất lúa từng năm theo công thứcNăng suất = Sản lượng/Diện tích (Tạ/ha/vụ). Tính giá trị gia tăng của sản lượng, diện tích và năng suất lúa lấy giá trị năm 1990 = 100. Kết quả như sau:
Năm
Diện tích
Sản lượng
NS(Ta/ha)
NS(%)
Năm
Diện tích
Sản lượng
TS(ta/ha)
Năng suất (%)
1990
100
100
31,8
100
1996
115,9
137,3
37,7
118,6
1991
104,3
102,0
31,1
98,0
1997
117,5
143,2
38,8
122,0
1992
107,2
112,3
33,3
104,7
1998
121,8
151,6
39,6
124,5
1993
108,5
118,8
34,8
109,4
1999
126,7
163,3
41,0
128,9
1994
109,2
122,4
35,7
112,3
2000
126,9
169,2
42,4
133,3
1995
112,0
129,8
36,9
116,0

Vẽ biểu đồ đô thị dạng giá trị gia tăng. Cả 3 biểu đồ được vẽ trong một hệ toạ độ.
 
2-Nhận xét.
Trong thời gian từ 1990 tới năm 2000, sản xuất lúa nước ta đã tăng nhanh cả về diện tích, năng suất và sản lượng. Tuy nhiên tốc độ tăng của các yếu tố này khác nhau.
a-Diện tích.
Tăng 1,269 lần đây là mức tăng này là thấp.
Là do đất nông nghiệp thích hợp cho trồng lúa có hạn; dân số đông và tăng nhanh, việc chuyển mục đích sử dụng do công nghiệp hóa, đô thị hoá; do chuyển một bộ phận đất trồng lúa sang các loại cây trồng khác.
b-Sản lượng lúa
Tăng rất mạnh, sau 10 năm tăng 1,692 lần, cao hơn nhiều so với diện tích.
Sản lượng lúa tăng lên là do tăng diện tích nhưng chủ yếu là do tăng năng suất lúa.
c- Năng suất lúa
Tăng lên liên tục trong thời gian trên, năm 2000 năng suất lúa đã tăng 1,333 lần so với năm 1990.
Năng suất lúa tăng đã quyết định mức tăng của sản lượng lúa
Năng suất lúa tăng nhanh là do: thuỷ lợi được coi trọng và đầu tư nhất là tại các vùng trọng điểm tại ĐBS Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và các nguyên nhân khác...Xem thêm tại đây... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang