Do sự tích lũy nội bộ nền kinh tế thấp nên trong một thời gian dài để xây dựng cơ sở vật chất thì nước ta cần phải:

Do sự tích lũy nội bộ nền kinh tế thấp nên trong một thời gian dài để xây dựng cơ sở vật chất thì nước ta cần phải:

A. Dựa vào viện trợ và vay nợ nước ngoài
B. Xuất khẩu các tài nguyên khoáng sản
C. Xuất khẩu lao động

D. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài


Xem thêm tại đây... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang