Các tỉnh, thành phố có tỉ lệ thất nghiệp cao nhất là:

Các tỉnh, thành phố có tỉ lệ thất nghiệp cao nhất là:

A. Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên
B. Hà Nội, Thái Bình, Hưng Yên.
C. Hà Nội, Thái Bình, Hải Phòng, Hà Tây.
D. Thái Bình, Thanh Hóa.
 
Xem thêm tại đây... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang