Trắc nghiệm đại học - Nhập môn địa lý kinh tế

1.  Địa lý kinh tế là một môn khoa học XH, khoa học kinh tế có đối tượng nghiên cứu:
a) Các hệ thống dân cư   – kinh tế -XH
b) Các lãnh thổ, các ngành SX, dân cư – XH
c) Mối quan hệ giữa điều kiện tự nhiên-kinh tế-XH trên lãnh thổ
d) Các hệ thống tự nhiên dân cư-kinh tế-XH trên lãnh thổ

2. Khoa học Đại lý kinh tế có mối quan hệ với:
a. Nhiều ngành khoa học khác
b) Các ngành khoa học kinh tế và XH
c) Trong hệ thống khoa học địa lý
d) Các ngành khoa học kinh tế

3. Đối tượng nghiên cứu của đại lý kinh tế là:
a) Chung với điạ lý tự nhiên
b) Các hiện tượng KT-XH
c) Chung với khoa học kinh tế
d) Các hiện tượng phân bố sx

4. Sinh viên kinh tế cần học địa lý kinh tế bổ sung kiến thức:
a) Quản lý các ngành kinh tế trên tầm vĩ mô
b) Điều kiện tự nhiên-KT-XH
c) Sử dụng và quản lý theo lãnh thổ
d) Quản lý SX trên tầm vĩ mô

5. Đặc điểm và xu hướng chung của nền kinh tế thế giới hiện nay:
a) Mỗi nước độc lập, có xu hướng phát triển riêng
b) Có sự liên kết trong 1 số mặt : kinh tế. chính trị, văn hoá
c) Xu hướng thống nhất, phát triển đa dạng, không đều, mâu thuẫn
d) Có xu hướng hội nhập, thống nhất theo xu hướng chính trị

6.  Nguyên nhân nào là chủ yếu dẫn đến phát triển kinh tế không đều giữa các nước
a) Mỗi quóc gia, mõi khu vực có điều kiện tự nhiên_kinh tế-Xh khác nhau
b) Là các nước thuộc địa cũ, kỹ thuật kém phát triển
c) Do quá trình phát triển trong lịch sử, các nước có điều kiện tự nhiên khó khăn
d) Do đông dân, tài nguyên tự nhiên thiếu hụt, khoa học kỹ thuật kém phát triển

7. Nguyên nhân nào là chủ yếu của xu thế nền  kinh tế thống nhất:
 a) Các quốc gia cùng tồn tại trên trái đất, nhu cầu cảu SX và tiêu dùng ngày càng tăng, các  nước sẽ trở thành những mắt xích của nền kinh tế thế giới.
b) Do SX phát triển nhanh dẫn đến thiếu nguyên liệu và kỹ thuật.
c) Do nhu cầu tiêu dùng tăng nhanh, ưa chuộng hàng ngoại, ưa chuộng sự đa dạng.
d) Do một số nước có nhu cầu SX và tiêu dùng giống nhau nên liên kết, xây dựng thị trường  chung, liên kết SX

8.  Nguyên nhân chủ yếu của các mâu thuẫn:
a) Phát triển không đều, mỗi nước có những mục tiêu phát triển khác nhau
b) Những vấn đề tồn tại trong quá trình lkịch sử. Quyền lợi dân tộc bị chèn ép.
c) Va chạm quyền lợi dân tộc, bị nước ngoài can thiệp, chậm phát triển
d) Những vấn đề do chủ nghĩa thực dân cũ để lại, đặc biệt là về kinh tế

9. Lợi thế nào quan trọng nhất hiện nay để Việt Nam tham gia hội nhập nền kinh tế thế giới.
a) Vị trí địa lý thuận lợi, điều kiện tự nhiên giàu có
b) Tài nguyên nhân văn phong phú, có thể xuất khẩu lao động
c) Nằm trong khu vực Đông Nam Á, phát triển sôi động nhất thế giới.
d) Đường lối đổi mới, với chính sách mở cửa, tài nguyên phong phú.

10.     Hạn chế và tồn tại lớn nhất hiện nay để Việt Nam tham gia hội nhập là:
a) Trình độ lạc hậu về khoa học, kỹ thuật, quản lý.
b) Còn chịu những hậu quả to  lớn dai dẳng cuả chiến tranh
c) Những hạn chế cuả cơ chế thị trường
d) Mức sống thấp, nhiều tệ nạn

11. Ảnh hưởng của cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại đối với đặc điẻm của nền kinh tế thế giới.
a) Thúc đẩy và làm sâu sắc hơn các đặc điểm của nền kinh tế thế giới Hình thành các ngành SX mới ở các nước đang phát triển
b) Tạo ra sự chênh lệch lớn của nền kinh tế
c) Hình thành sự hỗ trợ kỹ thuật cuả các nước phát triển đối với các nước khác

12.     Đặc điểm và xu hướng nào quan trọng nhất trong nền kinh tế thế giới.
a) Đa dạng
b) Mâu thuẫn
c) Thống nhất
d) Không đều

13.  Các mối quan hệ kinh tế quốc tế hiện nay được biểu hiện ở:
a) Sự phân công lao động quốc tế
b) Chính sách đóng cửa của 1 số quốc gia
c) Chính sách bao vây cấm vận của 1 số quốc  gia
d) Nhu cầu phát triển của các nước đang phát triểnXem thêm tại đây... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang