Kết quả quan trọng nhất của cuộc đổi mới nền kinh tế nước ta là:

Kết quả quan trọng nhất của cuộc đổi mới nền kinh tế nước ta là:

A. Xây dựng nền kinh tế tự chủ
B. Cơ cấu ngành được điều chỉnh phù hợp với nguồn lực hiện có
C. Cơ cấu lãnh thổ có sự chuyển biến
D. Đẩy lùi được nạn đói


ĐÁP ÁN:

Xem thêm tại đây... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang