Để đảm bảo công bằng xã hội, văn minh, đảm bảo sự phát triển các nguồn lực con người và phát triển bền vững về kinh tế xã hội thì vấn đề cấp thiết đặt ra với nước ta hiện nay là:

Để đảm bảo công bằng xã hội, văn minh, đảm bảo sự phát triển các nguồn lực con người và phát triển bền vững về kinh tế xã hội thì vấn đề cấp thiết đặt ra với nước ta hiện nay là:

A. Xóa đói giảm nghèo
B. Phát triển đô thị hóa
C. Tăng viện trợ cho các vùng khó khăn
D. Đẩy mạnh phát triển giáo dục
 Xem thêm tại đây... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang