Phương hướng xóa đói giảm nghèo ở nước ta hiện nay là:

Phương hướng xóa đói giảm nghèo ở nước ta hiện nay là:

A. Chú ý những chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến người nghèo
B. Đẩy mạnh phát triển nông thôn và cải tiến hệ thống bảo trợ xã hội
C. Triển khai có hiệu quả chương trình mực tiêu quốc ga về xóa đói giảm nghèo
D. Tất cả đều đúng.


Xem thêm tại đây... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang