35 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ KINH TẾ NGÀNH


Câu 1. Nước ta có bao nhiêu vùng nông nghiệp?
A. Bốn.                            B. Năm.                        C. Sáu.                        D. Bảy
Câu 2. Đâu là sản phẩm chuyên môn hóa của trung tâm công nghiệp Hà Nội - Việt Trì – Lâm Thao – Phú Thọ?
A. Khai thác than, cơ khí.                                     B. Hóa chất, giấy 
C. Phân hóa học, vật liệu xây dựng.                     D. Dệt, xi măng, điện
Câu 3. Tổng chiều dài của các tuyến đường quan trọng theo thứ tự: 18 vạn km, 11000 km, 2630 km lần lượt là
A. Đường sắt, quốc lộ 1A và đường sông.            B. Quốc lộ 1A, đường sông và đường sắt
C. Đường sông, đường sắt và quốc lộ 1A.            D. Quốc lộ 1A, đường sắt và đường sông Câu 4. Đâu là hồ tự nhiên ở nước ta có giá trị du lịch?
A. Ba Bể.                       B. Thác Bà.                     C. Dầu Tiếng.                     D. Hòa Bình
Câu 5. Dựa vào Atlat Địa lí (trang giao thông, trang hành chính) hãy cho biết Quốc lộ 1A không đi qua tỉnh, thành phố nào?
A. Lạng Sơn.                  B. Quảng Trị.                  C. TP. Hồ Chí Minh.         D. Kiên Giang
Câu 6. Câu nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về tài nguyên du lịch của nước ta?
A.  Gồm tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn
B.  Địa hình cácxtơ là dạng địa hình chủ yếu từ vĩ tuyến 16° vĩ Bắc trở ra
C.  Tài nguyên du lịch nhân văn bao gồm: di tích lịch sử-văn hóa, lễ hội, các phong tục tập quán.
D.  Đến năm 2009, nước ta có 7 di sản văn hóa thế giới (4 vật thể và 3 phi vật thể) Câu 7. Di tích Mỹ Sơn được công nhận là di sản vật thể vào năm nào?
A. 1993.                           B. 1994.                         C. 1999.                       D. 2003
Câu 8. Đâu là sản phẩm chuyên môn hóa chủ yếu của Đồng bằng sông Cửu Long? 
A.  Lúa, cây công nghiệp hằng năm (mía, đay, cói...)
B.  Cây công nghiệp hằng năm, nuôi bò lấy thịt
C.  Lúa, cây công nghiệp lâu năm (cà phê, cao su,...)
D.  Lúa, cây ăn quả, cây công nghiệp hằng năm Câu 9. Cho bảng số liệu sau:
SỐ THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI CỦA NƯỚC TA
Năm
Số thuê bao điện thoại (nghìn thuê bao)
Số thuê bao bình quân trên 100 dân
1991
126,4
0,2
1995
758,6
1,1
2000
3286,3
4,2
2001
4308,7
5,5
2004
10296,5
12,6
2005
15845,0
19,1
         (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2015, NXB Thống kê, 2016)
Để thể hiện số thuê bao di động và số thuê bao bình quân/100 dân ở nước ta từ năm 1991 đến 2005 thì biểu đồ thích hợp nhất là
A. Biểu đồ cột đôi.                                              B. Biểu đồ cột đơn.          
C. Biểu đồ cột đơn kết hợp đường.                     D. Biểu đồ đường
Câu 10. Bốn trung tâm du lịch quốc gia của nước ta là
A.  Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh
B.  Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh
C.  Hà Nội, Huế, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ
D.  Hà Nội, Huế, Nha Trang và TP. Hồ Chí Minh 
Câu 11. Nhà máy thủy điện Yaly được xây dựng trên sông nào?
A. Sông Đồng Nai.                                           B. Sông Xêxan
C. Sông Sài Gòn.                                              D. Sông La Ngà
Câu 12. Các vùng chuyên canh trồng mía được phát triển ở
A. Trung du miền núi Bắc Bộ                           B. Đồng bằng sông Hồng 
C. Đồng bằng sông Cửu Long                          D. Bắc Trung Bộ
Câu 13. Nghề nuôi cá nước ngọt phát triển nổi bật nhất là ở tỉnh nào?
A. Đồng Tháp.                 B. Cần Thơ.              C. An Giang.               D. Kiên Giang
Câu 14. Dựa vào Atlat Địa lí (trang công nghiệp) hãy cho biết nhà máy nào sau đây chạy bằng dầu?
A. Phả Lại 1                     B. Uông Bí.               C. Bà Rịa.                   D. Thủ Đức Câu 15. Than nào sau đây tập trung với số lượng nhiều ở Quảng Ninh?
A. Than đá.                       B. Than antraxit.       C. Than nâu.               D. Than bùn
Câu 16. Trữ năng thủy điện trên sông Hồng chiếm bao nhiêu phần trăm trữ năng thủy điện của cả nước?
A. 37%                              B. 30%                       C. 41%                       D. 19%
Câu 17. Tính đến năm 2007, nước ta có bao nhiêu sân bay quốc tế?
A. 5.                                   B. 6.                            C. 7.                           D. 8
Câu 18. Tính đến tháng 1/2007, Việt Nam trở thành thành viên thứ mấy của Tổ chức thương mại thế giới?
A. 149.                                B. 150.                        C. 151.                      D. 152
Câu 19. Điểm nào sau đây không đúng với ngành nội thương cùa nước ta?
A.  Hàng hóa phong phú, đa dạng
B.  Thị trường thống nhất trong cả nước
C.  Có nhiều thành phần kinh tế cùng tham gia
D.  Kinh tế Nhà nước chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu tổng mức bán lẻ Câu 20. Lễ hội Đua bò là lễ hội truyền thống của tỉnh nào sau đây?
A. Sóc Trăng.                     B. An Giang.                 C. Bình Định.                    D. Trà Vinh
Câu 21. Tài nguyên du lịch tự nhiên bao gồm
A. Nước, địa hình, lễ hội                                           B. Khí hậu, di tích, lễ hội C. Địa hình, khí hậu, di tích.                                      D. Khí hậu, nước, địa hình
Câu 22. Trung tâm công nghiệp nào sau đây có quy mô trung bình?
A. Việt Trì.                        B. Vinh.                            C. Cần Thơ.                      D. Thái Nguyên 
Câu 23. Theo quy hoạch của Bộ Công nghiệp (năm 2001), nước ta có mấy vùng công nghiệp chính?
A. Bốn.                              B. Năm.                             C. Sáu.                              D. Bảy
Câu 24. Công nghiệp điện lực của nước ta chủ yếu là
A. Nhiệt điện, phong điện.                                           B. Thủy điện, phong điện
C. Thủy điện, điện nguyên tử.                                   D. Nhiệt điện, thủy điện
Câu 25. Nhận xét nào sau đây không đúng với vai trò quan trọng của ngành công nghiệp chề biến lương thực, thực phẩm đối với nền kinh tế nước ta?
A.  Tạo nên một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Thúc dẩy sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp 
B.  Làm cho các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản vừa có chất lượng cao, vừa dễ bảo quản, thuận tiện cho việc vận chuyển. 
C.  Làm tăng tốc độ tích lũy cho nền kinh tế do vốn đầu tư xây dựng ít, thời gian quay vòng nhanh, thu hồi vốn nhanh
D.  Có tác động quan trọng đến sự phát triển của tất cả các ngành kinh tế quốc dân, đảm bảo cho sự phát triển các ngành khác.
Câu 26. Từ năm 2005 trở lại đây, trong cơ cấu điện, chiếm 70% là sản lượng 
A. Nhiệt điện.                   B. Thủy điện.                     C. Phong điện.                  D. Điện nguyên tử
Câu 27. Nhà máy nhiệt điện nào sau đây không chạy bằng than?
A. Na Dương.                   B. Ninh Bình.                     C. Uông Bí.                      D. Thủ Đức Câu 28. Nhà máy nhiệt điện nào sau đây không chạy bằng tuốc bin khí?
A. Cà Mau.                       B. Phả Lại.                          C. Phú Mĩ.                        D. Bà Rịa Câu 29. Quốc lộ 1A kéo dài từ.......đến........
A. Lũng Cú/ Hà Tiên.       B. Lạng Sơn/Cà Mau.         C. Lũng Cú/Cà Mau.       D. Lạng Sơn/Hà Tiên
Câu 30. Ngựa, dê, cừu được nuôi nhiều nhất ở
A. Đông Nam Bộ.             B. ĐBSCL                           C. TDMNBB.                 D. Tây Nguyên                 Câu 31. Tuyến đường sắt Thống Nhất của nước ta giới hạn từ
A. Hà Nội đến Cà Mau.                                           B. Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh C. Lạng Sơn đến Cà Mau.                                       D. Lạng Sơn đến TP. Hồ Chí Minh
Câu 32. Đâu là ba vùng du lịch của nước ta?
A.  Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ và Nam Bộ
B.  Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ
C.  Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Bộ
D.  Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ
Câu 33. Đường dây cao áp 500 kv hoạt động từ
A. Hòa Bình đến Thủ Đức.                                      B. Hòa Bình đến Phú Lâm
C. Hà Nội đến Phú Lâm.                                          D. Hà Nội đến Thủ Đức
Câu 34. Đất đỏ badan trên đá phiến thích hợp trồng cây công nghiệp nào sau đây?
A. Cao su.                         B. Cà phê.                       C. Chè.                           D. Lạc
Câu 35. Chăn nuôi bò sữa phát triển mạnh ở 
A.  Vùng ven các thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội
B.  Trên các cao nguyên badan rộng lớn ở Trung du miền núi Bắc Bộ 
C.  Dọc các đồng bằng ven biển miền Trung

D.  Câu A và B đúng Xem thêm tại đây...
Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang