HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

BÀI TẬP THỰC HÀNH CHUYÊN ĐỀ CƠ CẤU KINH TẾ

BÀI TẬP THỰC HÀNH CHUYÊN ĐỀ CƠ CẤU KINH TẾ

BÀI TẬP THỰC HÀNH CHUYÊN ĐỀ CƠ CẤU KINH TẾ


CƠ CẤU KINH TẾ
BÀI 1:
 Cho bảng số liệu.
TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP HÀNG NĂM CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1977 - 2005
Năm
%
Năm
%
Năm
%
1977
5.3
1987
3.6
1997
8.2
1978
1.1
1988
6.0
1998
5.7
1979
- 1.8
1989
4.7
1999
4.8
1980
- 3.6
1990
5.1
2000
6.8
1981
2.3
1991
5.8
2001
6.9
1982
8.8
1992
8.7
2002
7.1
1983
7.2
1993
8.1
2003
7.3
1984
8.3
1994
8.8
2004
7.8
1985
5.7
1995
9.5
2005
8.4
1986
2.8
1996
9.3a. Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm của nước ta giai đoạn 1977 - 2005.
b. Tính tốc độ tăng trưởng  bình quân giai đoạn: 1977-1980; 1981-1985; 1986-1990; 1991-1995; 1996-2000; 2001-2005.
c. Nhận xét và giải thích sự phát triển kinh tế nước ta trong các giai đoạn.

BÀI 2:
Cho bảng số liệu :
TỈ LỆ TĂNG TRƯỞNG GDP PHÂN THEO CÁC NHÀNH KINH TẾ (%)
Năm
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2001
2003
2005
Tổng số
5.1
8.7
8.8
9.3
5.8
6.8
7.1
7.3
8.4
Nông - Lâm -Thuỷ sản
1.0
6.9
3.4
4.4
3.5
4.6
4.2
3.6
4.0
Công nghiệp-xây dựng
2.3
12.8
13.4
14.5
8.3
10.1
9.5
10.2
10.7
Dịch vụ
10.2
7.6
8.6
8.8
5.1
5.3
6.5
6.5
8.5

1/ Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng GDP theo các nhành kinh tế thời kỳ 1990-2002 '
2/ Hãy phân tích xu hướng tăng trưởng GDP theo các nhành kinh tế (1990-2002)
  
BÀI 3:
Cho bảng số liệu
CƠ CẤU GDP TRONG NƯỚC PHÂN THEO CÁC NGÀNH KINH TẾ     (ĐV%)
           Năm
Ngành
1985
1988
1990
1992
1995
1998
2002
2005
N - L - TS
40.2
46.3
38.7
33.9
27.2
25.8
23.0
21.0
CN -XD
27.3
24.0
22.7
27.3
28.8
32.5
38.5
41.0
D V
32.5
29.7
38.6
38.8
44.0
41.7
38.5
38.0

1/Vẽ biểu đồ thể hiện rõ nhất sự chuyển dịch cơ cấu tổng sản phẩm trong nước thời kỳ 1985-2005.
2/ Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch

BÀI 4:
Cho bảng số liệu:
TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GDP)
PHÂN THEO CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA VN
Đơn vị: nghìn tỉ đồng
Năm
Tổng số
Phân theo thành phần kinh tế
KV nhà nước
KV ngoài nhà nước
KV có vốn đầu tư NN
1990
41,9
13,3
27,1
1,5
1995
228,9
92,0
122,5
14,4
2000
441,7
170,2
212,9
58,6
2005
837,9
321,9
382,8
133,2

a/ Vẽ biểu đồ  thích hợp thể hiện sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo các thành phần kinh tế của nước ta giai đoạn  1990-2005.

b/ Nhận xét về sự thay đổi đó.

...............
Website/apps: iDiaLy.com
Group:idialy.HLT.vn
Fanpage: dialy.HLT.vn

iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí
Lên đầu trang