HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Ma trận nội dung ôn tập môn Địa Lý THPT

Ma trận nội dung ôn tập môn Địa Lý THPT

 http://www.hltcoffee.com/2015/11/may-xay-ca-phe-cong-nghiep-inox.html


MA TRẬN NỘI DUNG ÔN TẬP
MÔN ĐỊA LÍ - GDTHPT

Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng 
Vận dụng cao
Phần A. KIẾN THỨC

Chủ đề 1. Địa lí tự nhiên và Địa lí dân cư

1. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
Trình bày được vị trí địa lí, giới hạn phạm vi  lãnh thổ Việt Nam.
Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ đối với tự nhiên, KT - XH và quốc phòng.
Sử dụng được bản đồ, số liệu thống kê về vị trí địa lí nước ta; Mối quan hệ giữa vị trí địa lí và các thành phần tự nhiên khác.

2. Đặc điểm chung của tự nhiên
Nêu được đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam; trình bày được đặc điểm cơ bản của ba miền tự nhiên nước ta.
Phân tích được các thành phần tự nhiên.
Phân tích được mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên.
Giải thích được một số hiện tượng tự nhiên đơn giản trong thực tế.
3. Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên
Nhận biết được sự suy thoái một số loại tài nguyên thiên nhiên và nguyên nhân. Biết được chiến lược, chính sách về tài nguyên và môi trường của Việt Nam.
Hiểu được một số tác động tiêu cực do thiên nhiên gây ra đối với sản xuất và đời sống.

Đề xuất được một số giải pháp bảo vệ môi trường ở địa phương.
4. Đặc điểm dân số và phân bố dân cư
Trình bày đặc điểm dân số và phân bố dân cư. Nêu được chiến lược phát triển dân số hợp lí và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động
Phân tích được một số đặc điểm dân số, phân bố dân cư; nguyên nhân, hậu quả của dân đông, gia tăng nhanh, phân bố chưa hợp lí.
Đánh giá được hiện trạng dân số và phân bố dân cư ở địa phương.
Liên hệ được vấn đề sử dụng nguồn lao động ở địa phương.

5. Lao động và việc làm
Trình bày được một số đặc điểm của nguồn lao động và việc sử dụng lao động ở nước ta.
 Hiểu được việc làm đang là vấn đề kinh tế - xã hội lớn của nước ta và hướng giải quyết.
Liên hệ việc giải quyết việc làm ở địa phương

6. Đô thị hoá
Trình bày được một số đặc điểm đô thị hoá và sự phân bố mạng lưới đô thị ở nước ta;
Hiểu được trình độ đô thị hóa của nước ta
- Ảnh hưởng của đô thị hoá đến sự phát triển KT - XH.

Liên hệ đô thị hóa ở địa phương

Chủ đề 2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế - Địa lí kinh tế ngành, vùng

1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Nêu được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế: theo ngành, theo thành phần kinh tế và theo lãnh thổ ở nước ta.
Làm rõ được ý nghĩa của chuyển dịch cơ cấu kinh tế với sự phát triển kinh tế nước ta.
Liên hệ chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương
Mối quan hệ tăng trưởng KT và cơ cấu KT
2. Địa lí kinh tế ngành
2.1. Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp

Trình bày được cơ cấu của ngành nông nghiệp : trồng trọt, chăn nuôi ; tình hình phát triển và phân bố một số cây trồng, vật nuôi chính của nước ta.

- Chứng minh và giải thích được các đặc điểm chính của nền nông nghiệp nước ta.
- Chứng minh được xu hướng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp.
- Hiểu và trình bày được điều kiện, tình hình phát triển, phân bố ngành thuỷ sản và một số phương hướng phát triển ngành thuỷ sản của nước ta.
- Hiểu và trình bày được những đặc điểm chính của 7 vùng nông nghiệp.

Làm rõ được những đặc trưng của nông nghiệp nhiệt đới, cơ cấu nông nghiệp...ở địa phương.

2.2. Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp
Trình bày và nhận xét được cơ cấu công nghiệp theo ngành, theo thành phần kinh tế và theo lãnh thổ.

- Phân tích được một số nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi cơ cấu ngành công nghiệp.
- Hiểu và trình bày được tình hình phát triển và phân bố của một số ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta.
Phân biệt được một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta.
Nhận xét được sự phát triển và phân bố công nghiệp địa phương.

2.3. Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ
Trình bày được đặc điểm giao thông vận tải, thông tin liên lạc; vai trò, tình hình phát triển và sự thay đổi cơ cấu nội, ngoại thương và sự phân bố các trung tâm thương mại lớn ở Việt Nam.
Phân tích được tài nguyên du lịch ở nước ta. Hiểu được tình hình phát triển ngành du lịch, sự phân bố của các trung tâm du lịch chính.

Làm rõ mối quan hệ giữa phát triển du lịch và bảo vệ môi trường.
3. Địa lí kinh tế vùng
3.1. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

Kể tên được các tỉnh thuộc vùng ; nêu được vị trí địa lí của vùng.

Phân tích được việc phát triển các ngành kinh tế của vùng; một số vấn đề đặt ra và biện pháp khắc phục.
Phân tích được sự phát triển kinh tế của vùng có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế, xã họi và an ninh quốc phòng.

Liên hệ thực tế.

3.2. Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng
- Kể tên được các tỉnh thuộc vùng ; nêu được vị trí địa lí của vùng.
- Trình bày được tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và các định hướng chính.
Phân tích được tác động của vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, KT - XH tới sự phát triển kinh tế.
Xác định được những vấn đề kinh tế - xã hội cần phải giải quyết.

3.3. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ
 Kể tên được các tỉnh thuộc vùng ; nêu được vị trí địa lí của vùng.

Phân tích được sự hình thành cơ cấu nông - lâm - ngư nghiệp, cơ cấu công nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng của vùng.
Liên hệ thực tế.

3.4. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ
- Kể tên được các tỉnh thuộc vùng ; nêu được vị trí địa lí của vùng.
- Trình bày được vấn đề phát triển tổng hợp kinh tế biển.
Phân tích được tầm quan trọng của vấn đề phát triển công nghiệp, cơ sở hạ tầng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.
Liên hệ thực tế.

3.5. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên
- Kể tên được các tỉnh thuộc vùng ; nêu được vị trí địa lí của vùng.

- Hiểu được ý nghĩa của việc phát triển kinh tế ở Tây Nguyên.
- Hiểu được thực trạng phát triển cây công nghiệp ; khai thác và chế biến lâm sản, bảo vệ rừng ; phát triển chăn nuôi gia súc lớn ; phát triển thuỷ điện, thuỷ lợi và những vấn đề của vùng, biện pháp giải quyết những vấn đề đó.
- So sánh được sự khác nhau về trồng cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên.
Liên hệ thực tế.
Giải thích được sự khác nhau về trồng cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên.

3.6. Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ
- Kể tên được các tỉnh thuộc vùng ; nêu được vị trí địa lí của vùng.
- Chứng minh được sự phát triển theo chiều sâu trong công nghiệp, nông nghiệp của Đông Nam Bộ.

Giải thích được sự cần thiết phải khai thác tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ môi trường.
- Giải thích được sự phát triển theo chiều sâu trong công nghiệp, nông nghiệp của Đông Nam Bộ.
Liên hệ thực tế.
Lí giải được các chỉ số phát triển kinh tế ở Đông Nam Bộ.
3.7. Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long
- Kể tên được các tỉnh thuộc vùng ; nêu được vị trí địa lí của vùng.
- Hiểu và trình bày được một số biện pháp cải tạo, sử dụng tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Liên hệ thực tế.

3.8. Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo
Trình bày được tình hình và khả năng phát triển kinh tế tổng hợp của vùng biển, đảo nước ta.

Hiểu vùng biển Việt Nam, các đảo và quần đảo là một bộ phận quan trọng của lãnh thổ nước ta, là nơi có nhiều tài nguyên, có vị trí quan trọng trong an ninh quốc phòng.

Nhận xét các vấn đề kinh tế - xã hội, tài nguyên, môi trường, an ninh quốc phòng của vùng biển nước ta.
3.9. Các vùng kinh tế trọng điểm
Biết phạm vi lãnh thổ, vai trò, đặc điểm, thực trạng phát triển của các vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, miền Trung, Nam Bộ.
Phân tích được các thế mạnh của từng vùng kinh tế trọng điểm đối với việc phát triển kinh tế - xã hội.
So sánh ba vùng về thế mạnh, hiện trạng và định hướng phát triển.

Phần B. KĨ NĂNG

Chủ đề 1. Phân tích biểu đồ và bảng số liệu cho trước và nhận xét, giải thích

1. Phân tích biểu đồ (cho trước hoặc biểu đồ trong Atlat Địa lí Việt Nam).
Đọc biểu đồ theo yêu cầu.
Nhận xét.
Phân tích.
Giải thích.
2. Phân tích bảng số liệu (nhận xét, giải thích).
Tính toán
Nhận xét.
Phân tích.
Giải thích.
Chủ đề 2. Khai thác  Atlat Địa lí Việt Nam
Đọc, chỉ ra được cơ cấu, số lượng và phân bố các đối tượng trên bản đồ.
Nhận xét.
Phân tích.
Giải thích.


 TẢI VỀ miễn phí

- Xem thêm tại đây - Sưu tầm bởi www.HLT.vn
Ma trận đề Ma trận đề 12 Tài liệu tham khảo Tin tức
Lên đầu trang