HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Tổng hợp công thức tính toán trong Địa Lý THPT (Điểm 10+ Địa Lý)

Tổng hợp công thức tính toán trong Địa Lý THPT (Điểm 10+ Địa Lý)

Tổng hợp công thức tính toán trong Địa Lý THPT
Tổng hợp công thức tính toán trong Địa Lý THPT

Yêu cầu
Đơn vị
Công thức tính
1.Mật độ
Người / km2
Mật độ = Dân sồ
                 diện tích
2.Sản lượng
Tấn hay
Triệu tấn
Sản lượng = diện tích x năng suất
3.Năng suất
Tạ / ha
Tấn/ha
Năng suất =  sản lượng
                      diện tích
4.Bình quân
Đất trên người
m2 / người
Bình quân đất = diện tích Đất
                               số dân
5.Bình quân
Thu nhập
trên người
USD / người

B/quân thu nhập  = Tổng thu nhập
                                  số dân
 6.Bình quân
Sản lượng trên người

Kg/ người
B/quân sản lượng  = tổng sản lượng
                                   số dân
7. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên
%
Tỉ lệ gia tăng = Tỉ suất sinh – tỉ suất tử
(đơn vị sinh và tử là ‰ mà TLGTTN là %
vì thế ta đổi từ ‰ ra %
bằng cách lấy cả tử và mẫu chia cho 10)
8. Tính tỉ trọng
%
Cho tổng số (hay cả nước) = 100%
Rồi lấy giá trị từng phần x 100% chia cho tổng số
A% = giá trị của A x 100%
chia cho tổng số
9. Tính tốc độ tăng trưởng
%
Cho năm đầu tiên của bảng số liệu = 100%
% năm sau = giá trị của năm sau x 100%
chia cho giá trị năm đầu .
10.Từ % tính ra giá trị thực
Theo giá trị tính
(tỉ USD hay
triệu tấn ,,,)

Giá trị của A = % của A x giá trị của tổng số
11. Tìm giá trị Xuất nhập khẩu
Tỉ USD hay
triệu đồng
Tổng XNK = Xuất khẩu + Nhập khẩu
Cán cân XNK = Xuất khẩu – Nhập khẩu
Tổng XNK + CCXNK = 2 Xuất khẩu + 0

Lưu ý:
1 hải lý = 1852 m
1 tấn = 10 tạ = 1000 kg
1 ha = 10000 m2
1 km2 = 100 ha = 1.000.000 m2
            + Tính mật độ sẽ lấy số nguyên, không có số lẻ.
            + Chỉ nên lấy tối đa 2 số lẻ (trừ khi đề yêu cầu lấy nhiều hơn)

                                Còn đề không yêu cầu gì thì tốt nhất nên lấy 1 số lẻ thôiTải file miễn phí tại đây. - Xem thêm tại www.HLT.vn

Tổng hợp công thức tính toán trong Địa Lý THPT

Tổng hợp công thức tính toán trong Địa Lý THPT

Tổng hợp công thức tính toán trong Địa Lý THPT

Tổng hợp công thức tính toán trong Địa Lý THPT

Tổng hợp công thức tính toán trong Địa Lý THPT


Công thức Tin tức Tính toán
Lên đầu trang