Bài 3 trang 4 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài 3 trang 4 Tập bản đồ Địa Lí 11: 
Hãy nêu tên một số nước và lãnh thổ thuộc nhóm nước đang phát triển đã trải qua quá trình công nghiệp hóa (các nước công nghiệp mới – NICs):

Lời giải: 
Nam Phi, Mê hi cô, Sin ga po, Hàn Quốc , Braxin, In – đô – nê – xi a, Ma – lay – si – a...
Lên đầu trang