Bài 5 trang 4 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài 5 trang 4 Tập bản đồ Địa Lí 11: 

Hãy đánh dấu x vào ô trống ý em cho là đúng:

Nước ta đang tiến hành quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, với mục tiêu đến năm nào sẽ cơ bản trở thành nước công nghiệp?

Lời giải:

Lên đầu trang