Bài 6 trang 5 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài 6 trang 5 Tập bản đồ Địa Lí 11: 

Hãy đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng:

Công nghệ trụ cột của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là:

Lời giải:

Lên đầu trang