HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Trắc nghiệm atlat - phần 5 (Đất)

Trắc nghiệm atlat - phần 5 (Đất)

Trang 11 (Bản đồ đất)

Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, nhóm đất chinh́ ởkhu vưc̣ đồng bằng Bắc Bô ̣vàđồng bằng Nam Bô ̣làA. nhóm đất phùsa                                                                         B. nhóm đất xám trên phùsa cổ

C. nhóm đất feralit trên đábadan                                             D. nhóm đất cát biển
Câu 2:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, hãy cho biết nhom đất nao sau đây chiếm ti lê ̣diêṇ tich lơn nhất ơ nươc ta?

́

́
̀
̉
́
́̉
́


A. Nhom đất phu sa
B. Nhom đất feralit trên đa badań
̀
́

́


C. Nhom đất cat biển
D. Nhom đất feralit
́
́
́
Câu 3: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, loaịđất feralit trên đa badan phân bốchu yếu ơ vung nui nao sau đây?

́

́
̉
̉
̀
́   ̀
A. Vung nui Tây Bắc
B. Vung nui Trương Sơn Bắc̀
́
̀
́
̀C. Vung nui Đông Bắc
D. Vung nui Trương Sơn Nam̀
́
̀
́
̀Câu 4: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, nhóm đất chinh́ ởcác khu vưc̣ trung du vàđồi núi nước ta là

A. nhóm đất feralit trên đábadan                                             B. nhóm đất feralit

C. nhóm đất cát biển                                                                     D. nhóm đất phùsa
Câu 5: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, loaịđất chiếm diêṇ tich lơn nhất ơ Đồng bằng Bắc Bô ̣(Đồng bằng sông Hồng) là

́

́
́
̉A. đất cat biển
B. đất phu sa sông
C. đất phen

D. đất măṇ

́
̀
̀Câu 6: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, loaịđất feralit trên đa badan phân bốchu yếu ơ vung kinh tế nao sau đây?

́

́
̉
̉
̀
̀A. Bắc Trung Bô ̣

B. Trung du va miền nui Bắc Bô ̣


̀
́C. Tây Nguyên

D. Duyên hai Nam Trung Bô ̣
Câu 7: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, loaịđất chiếm diêṇ tich́ lớn nhất ởĐồng bằng Nam Bô ̣(Đồng bằng sông Cửu Long) làA. đất cát biển                         B. đất phùsa sông                   C. đất phèn vàđất măṇ         D. đất xám trên phùsa cổ


Atlat Việt Nam Tin tức Trắc nghiệm Trắc nghiệm 12 Trắc nghiệm atlat
Lên đầu trang