HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Trắc nghiệm atlat - phần 1 (bổ sung trang 4,5,6,7,13,14)

Trắc nghiệm atlat - phần 1 (bổ sung trang 4,5,6,7,13,14)

Trang 4&5, 6&7, 13& 14 (vi trị́, điạ hinh)̀Câu 1:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và5, hãy cho biết quốc gia nào sau đây không tiếp giáp với Biển Đông?
A. Mianma         B. Malaysia                     C. Philippin                               D. Brunây


Câu 2: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết daỹ núi Hoành Sơn thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi

nào sau đây?

A. Đông Bắc                   B. Trường Sơn Nam             C. Tây Bắc            D. Trường Sơn Bắc

Câu 3: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết đinh̉ núi Bi Doup cóđô ̣cao là

A. 2287m                                   B. 2405m                                    C. 1761m                                   D. 2051m
Câu 4: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, khu vưc̣ đồi núi Tây Bắc theo lắt cắt điạ hinh̀ từ C đến D (C-D) cóđăc̣ điểm điạ hinh̀ là

A.    thấp dần từ tây bắc vềđông nam, cócác thung lũng sông đan xen đồi núi cao.

B.    cao ởtây bắc thấp dần vềđông nam, cónhiều đinh̉ núi cao, các cao nguyên xen lâñ các thung lũng sông.

C.    cao ởđông bắc thấp dần vềtây nam, cónhiều đinh̉ núi cao, các cao nguyên xen lâñ các thung lũng sông.

D.    cao dần từ đông sang tây, nhiều đinh̉ núi thấp, cao nhất làdãy Hoàng Liên Sơn.

Câu 5: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết daỹ núi nào sau đây không chaỵ theo hướng tây bắc–đông nam?

A. Hoàng Liên Sơn              B. Con Voi            C. Đông Triều                 D. Tam Đảo

Câu 6: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, doc̣ theo lắt cắt điạ hinh̀ từ A đến B(A-B),lát cắt điạ hinh̀ A-B thểhiêṇ nôịdung nào đưới đây ?
A.      Hướng điạ hinh̀ vòng cung của vùng núi Trường Sơn Nam.

B.    Vùng núi Trường Sơn Nam cao ởTây Bắc thấp dần vềTây Nam.

C.    Đô ̣cao của các cao nguyên ởvùng núi Trường Sơn Nam.

D.    Hướng nghiêng của vùng núi Trường Sơn Nam

Câu 7:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết Đồng bằng Bắc Bô ̣thuôc̣ miền tư ̣nhiên nào sau đây?

A. Miền Nam Trung Bô ̣vàNam Bô ̣                                    B. Miền Bắc

C. MiềnTây Bắc vàBắc Trung Bô ̣                                       D. Miền Bắc vàĐông Bắc Bắc Bô ̣
Câu 8: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, doc̣ theo lắt cắt điạ hinh tư C đến D (C-D) cao nguyên Môc̣
́̀
̀
Châu nằm ởđô ̣cao là

A. 1000m -1500m
B. 1500m

C. 1000m
D. 200m-1000m
Câu 9: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, day nui Hoang Liên Sơn co hương la
A. tây bắc–đông nam


B. đông –tây

C. vong cung
D. đông bắc–tây nam
̀

Câu 10:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết vùng núi nào sau đây chaỵ theo hướng tây bắc–đông nam?

A. Đông Bắc vàTây Bắc             B. Tây Bắc            C. Đông Bắc            D. Trường Sơn Nam

Câu 11: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và5, hãy cho biết  thành phốnào sau đây làđô thi trực̣ thuôc̣ trung ương?

A. ĐàLaṭ                   B. Hải Phòng                  C. Nha Trang                           D. Vinh
Câu 12: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, doc̣ theo lắt cắt điạ hinh tư A đến B(A-B) sơn nguyên Đồng
Văn nằm ở đô ̣cao làA. trên 1500m
B. 1000m
C. dươi1500m
D. 500m-1000m


́

Câu 13: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 va 5, hãy cho quần đao Trương Sa thuôc̣ tinh, thanh phố nao
sau đây?
A. Vung Tau
B. Quang Ngai
C. Đa Nẵng
D. Khanh Hoa
̃
̀
̉
̃
̀
́
̀
Câu 14:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết cao nguyên Môc̣ Châu thuôc̣ khu vưc̣
đồi nui nao sau đây?
́   ̀

A. Đông Bắc
B. Tây Bắc
C. Trương Sơn Bắc
D. Trương Sơn Nam

̀


̀


Câu 15:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 va 5, hãy cho biết  tinh nao sau đây co đương biên giơi vơi


́

̀
̉
̀

́̀
́   ́

Campuchia va Lao?
̀
̀
A. Gia Lai
B. Đắk Lắk
C. Đắk Nông

D. Kon Tum


Câu 16: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 va 5, hãy cho biết đơn vi ̣hanh chinh nao sau đây la tinh li?̣


́

̀

̀
́
̀
̀ ̉

A. Mong Cai
B. Uông Bi
́
C. Cẩm Pha

D. Ha ̣Long


́
́

̉

Câu 17: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết đinh̉ núi Mâũ Sơn thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi

nào sau đây?

A. Tây Bắc                               B. Đông Bắc                             C. Trường Sơn Bắc               D. Trường Sơn Nam
Câu 18: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, doc̣ theo lắt cắt điạ hinh tư A đến B (A-B),yếu tốnao dươi

́


̀
̀


̀
́
đây không thểhiêṇ trong lat cắt điạ hinh A-B ?
́
̀A. Day nui canh cung Bắc Sơn.


B. Sơn nguyên Đồng Văn.

̃
́   ́
C. Hương nghiêng Tây Bắc –Đông Nam cua vung nui Đông Bắc.
D. Hương nui cua day Con Voi.


́
̉
̀
́
́
́
̉
̃

Câu 19: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 va 5, hãy cho biết đô thi
̣nao sau đây la đô thi ̣đăc̣ biêt?̣


́

̀

̀
̀A. Hai Phong
B. Cần Thơ

C. Ha Nôị
D. Đa Nẵng


̉
̀


̀

̀Câu 20:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết daỹ Đông Triều thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi

nào sau đây?

A. Trường Sơn Nam            B. Trường Sơn Bắc               C. Tây Bắc                                D. Đông Bắc

Câu 21: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, daỹ Trường Sơn Bắc cóhướng là

A. vòng cung                           B. đông bắc–tây nam            C. tây bắc–đông nam           D. đông –tây

Câu 22: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, daỹ núi Tam Đảo cóhướng là

A. đông bắc–tây nam          B. đông –tây                             C. tây bắc–đông nam           D. vòng cung

Câu 23: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và5, hãy cho biết  thành phốnào sau đây làđô thi trực̣ thuôc̣

tinh?̉
A. Biên Hoà                             B. Cần Thơ                         C. Thành phốHồChíMinh                       D. HàNôị

Câu 24: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, khu vưc̣ đồi núi Đông Bắc theo lắt cắt điạ hinh̀ từ A đến B (A-B) cóđăc̣ điểm điạ hinh̀ là

A.    cao dần từ đông sang tây, nhiều đinh̉ núi thấp, cao nhất làsơn nguyên Đồng Văn.

B.    thấp dần từ tây bắc vềđông nam, cócác thung lũng sông đan xen đồi núi thấp.

C.    cao ởtây bắc thấp dần vềđông nam, cónhiều khối núi thấp đan xen thung lũng sông.

D.    cao ởđông bắc thấp dần vềtây nam, cónhiều khối núi thấp đan xen thung lũng sông.

Câu 25:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết cao nguyên Pleiku (Plây cu) thuôc̣ khu

vưc̣ đồi núi nào sau đây?

A. Đông Bắc                            B. Tây Bắc                                 C. Trường Sơn Nam            D. Trường Sơn Bắc
Câu 26:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, doc̣ theo lắt cắt điạ hinh tư A đến B (A-B) thanh phốĐa

́̀
̀
̀
̀
Laṭnằm ởđô ̣cao làA.
500m -1000m
B. 1500m

C. 2000m


D. 1000m

Câu 27: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 va 14, hãy cho biết đinh nui Ngoc̣ Linh co đô ̣cao la

́

̀

̉
́
́
̀
A. 2052m
B. 2598m

C. 1855m


D. 2025m

Câu 28: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, day nui Đông Triều co hương la


́

̃
́
́
́
̀

A. đông bắc–tây nam
B. vong cung

C. tây bắc–đông nam
D. đông –tâỳ


Câu 29: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11,13 và14, hãy cho biết Miền Bắc vàĐông bắc Bắc Bô ̣không
co loaịđất nao sau?
́
̀
A. Đất phu sa va đất feralit
B. Đất phen
C. Đất cat biển
D. Đất măṇ
Câu 30:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và7, cao nguyên Đắk Lắk cóđô ̣cao trung binh̀ so với mưc̣

nước biển là

A. 500m -1000m                    B. 1000m-1500m                    C. dưới 1000m                        D. 200m- 500m
Câu 31: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 va 14, hãy cho biết cao nguyên Sin Chai thuôc̣ khu vưc̣ đồi
́

̀
́
̉
nui nao sau đây?
́   ̀
A. Trương Sơn Bắc
B. Trương Sơn Nam
C. Tây Bắc
D. Đông Bắc
̀
̀Câu 32: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và5, hãy cho biết tinh̉ nào sau đây không cóđường biên giới

với Campuchia?
A. Binh̀ phước                            B. Gia Lai                                   C. Đắk Nông                           D. Quảng Nam

Câu 33: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết daỹ núi nào sau đây chaỵ theo hướng tây

bắc-đông nam?

A. Sông Gâm                           B. Đông Triều                          C. Bắc Sơn                                D. Con Voi

Câu 34: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết cao nguyên Đắk Lắk thuôc̣ khu vưc̣ đồi

núi nào sau đây?

A. Trường Sơn Bắc              B. Đông Bắc                             C. Tây Bắc                                D. Trường Sơn Nam

Câu 35: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết cao nguyên Mơ Nông thuôc̣ khu vưc̣ đồi

núi nào sau đây?

A. Đông Bắc                            B. Trường Sơn Bắc               C. Tây Bắc                                D. Trường Sơn Nam

Câu 36: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết đinh̉ núi Chư Yang Sin cóđô ̣cao là

A. 2405m                                   B. 2025m                                    C. 1855m                                   D. 2052m

Câu 37: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết đinh̉ núi Phanxipăng thuôc̣ khu vưc̣ đồi

núi nào sau đây?

A. Đông Bắc                            B. Trường Sơn Nam             C. Trường Sơn Bắc              D. Tây Bắc

Câu 38: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, đinh̉ núi Phanxipăng cóđô ̣cao là

A. 2445m                                   B. 3143m                                    C. 2985m                                   D. 3096m

Câu 39: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, đinh̉ núi Phu Luông cóđô ̣cao là

A. 2504m                                   B. 2445m                                    C. 3096m                                   D. 2985m

Câu 40: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và7, cho biết đỉnh núi nào sau đây cao nhất nước ta?

A. Phan xi păng                      B. Ngọc Linh                            C. Tây Côn Lĩnh                    D. Chư Yang Sin

Câu 41: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, daỹ núi Con Voi cóhướng là

A. tây bắc–đông nam           B. đông –tây                             C. vòng cung                           D. đông bắc–tây nam

Câu 42:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và5, hãy cho quần đảo Hoàng Sa thuôc̣ tinh,̉ thành phốnào

sau đây?

A. Quảng Nam                       B. ĐàNẵng                                 C. Vũng Tàu                            D. Khánh Hoà

Câu 43:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết dãy núi nào sau đây không chaỵ theo hướng

cánh cung?

A. Đông Triều                         B. Ngân Sơn                             C. Sông Gâm                           D. Con Voi
Câu 44:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và7, dãy núi Hoàng Liên Sơn cóđô ̣cao trung binh̀ so với

mưc̣ nước biển là

A. Dưới 1000m                      B. 1000m                                    C. 1000-1500m                       D. 2000m -2500m
Câu 45: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết cao nguyên TàPhinh̀ thuôc̣ khu vưc̣ đồi

núi nào sau đây?

A. Đông Bắc                            B. Trường Sơn Nam             C. Tây Bắc                                D. Trường Sơn Bắc

Câu 46: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết Đồng bằng Nam Bô ̣thuôc̣ miền tư ̣nhiên
nao sau đây?

̀

A. Miền Nam Trung Bô ̣vàNam Bô ̣
B. Miền Nam Trung Bô ̣

C. Miền Tây Bắc vàBắc Trung Bô ̣
D. Miền Bắc vàĐông Bắc Bắc Bô ̣Câu 47:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết daỹ núi nào sau đây chaỵ theo hướng

vòng cung?

A. Hoàng Liên Sơn              B. Đông Triều                          C. Tam Đảo                              D. Con Voi

Câu 48:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết đinh̉ núi Ngoc̣ Linh thuôc̣ khu vưc̣ đồi

núi nào sau đây?

A. Tây Bắc                               B. Đông Bắc                             C. Trường Sơn Nam            D. Trường Sơn Bắc

Câu 49: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, daỹ núi Bacḥ Ma ̃cóhướng là

A. đông-tây                              B. đông bắc–tây nam            C. vòng cung                           D. tây bắc–đông nam

Câu 50:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết cao nguyên Sơn La thuôc̣ khu vưc̣ đồi

núi nào sau đây?

A. Trường Sơn Nam            B. Đông Bắc                             C. Tây Bắc                                D. Trường Sơn Bắc
Câu 51:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, doc̣ theo lắt cắt điạ hinh tư A đến B (A-B) thanh phốĐa
́

̀
̀
̀
̀
Laṭnằm ởđô ̣cao là

A. 2000m
B. 1500m
C. 500m -1000m

D. 1000m


Câu 52: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và5, hãy cho biết quốc gia nào sau đây không cóđường biên

giới trên đất liền với nước ta?

A. Lào                                         B. Thái Lan                               C. Trung Quốc                        D. Campuchia

Câu 53:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết daỹ núi nào sau đây chaỵ theo hướng tây bắc

–đông nam?

A. Đông Triều                         B. Sông Gâm                            C. Hoàng Liên Sơn               D. Bắc Sơn
Câu 54: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và7, cao nguyên Lâm Viên cóđô ̣cao trung binh̀ so với mưc̣

nước biển là

A. 1000m                                   B. 2500m                                    C. 1500m                                   D. 500m -1000m

Câu 55: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và5, hãy cho biết tinh̉ nào sau đây không tiếp giáp với thành
phốHồChíMinh?
A. Đồng Nai                            B. Long An                               C. Binh̀ Phước                              D. Binh̀ Dương

Câu 56: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và5, hãy cho biết tinh̉ nào sau đây không cóđường biên giới

với Lào?

A. Điêṇ Biên                            B. Lai Châu                               C. Nghê ̣An                              D. Quảng Tri ̣

Câu 57: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, khu vưc̣ đồi núi Trường Sơn Nam theo lắt cắt điạ hinh̀ từA đến B (A-B) cóđăc̣ điểm điạ hinh̀ là
A.    thấp dần từ đông bắc vềtây nam, sườn dốc vềphiá biển.

B.      cao dần từ đông bắc vềtây nam, sườn dốc vềphiá biển.

C.      thấp dần từ tây bắc vềđông nam, sườn dốc vềphiá biển.

D.      thấp dần từ đông sang tây, sườn dốc vềphiá đông.

Câu 58:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và5, hãy cho biết quốc gia nào sau đây không nằm trong

khu vưc̣ Đông Nam Á?

A. Lào                                         B. Mianma                                 C. Trung Quốc                        D. Singapo

Câu 59: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết đinh̉ núi LangBian cóđô ̣cao là

A. 2167m                                   B. 1637m                                    C. 2287m                                   D. 2405m

Câu 60: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết daỹ núi Hoàng Liên Sơn thuôc̣ khu vưc̣

đồi núi nào sau đây?

A. Trường Sơn Bắc              B. Đông Bắc                             C. Tây Bắc                                D. Trường Sơn Nam

Câu 61: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết cao nguyên Lâm Viên thuôc̣ khu vưc̣ đồi
nui nao sau đây?

́   ̀

A. Đông Bắc

B. Trương Sơn Nam
C. Tây Bắc
D. Trương Sơn Bắc
Câu 62: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và5, hãy cho biết tinh̉ nào sau đây không có đường biên giới

với Trung Quốc?

A. Quảng Ninh                       B. Sơn La                                   C. Cao Bằng                            D. Điêṇ Biên

Câu 63: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết cao nguyên Kon Tum thuôc̣ khu vưc̣ đồi
nui nao sau đây?
́   ̀

A. Đông Bắc
B. Trương Sơn Nam
C. Trương Sơn Bắc
D. Tây Bắc

Atlat Việt Nam Tin tức Trắc nghiệm Trắc nghiệm 12 Trắc nghiệm atlat
Lên đầu trang