HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Trắc nghiệm atlat - phần 2 (Khoáng sản)

Trắc nghiệm atlat - phần 2 (Khoáng sản)

Trang 7 (Khoáng sn)


Câu 1:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8 va trang 13, hay cho biết khu vưc̣ đồi nui Đông Bắc không có loaị khoang san nao sau đây?́
̉
̀A. Than đa
B. Đồng
C. Chi, kem
D. Dầu khi
́́


̀
̃


Câu 2: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8 va trang 14, hay cho biết khu vưc̣ Đồng bằng Nam Bô ̣không co loaịkhoang san nao sau đây?


́
̉
̀


A. Set, cao lanh
B. Than đa

C. Đa vôi xi măng
D. Than bun


́


́

́
̀


Atlat Việt Nam Tin tức Trắc nghiệm Trắc nghiệm 12 Trắc nghiệm atlat
Lên đầu trang