HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Trắc nghiệm atlat - phần 3 (Khí hâu)

Trắc nghiệm atlat - phần 3 (Khí hâu)

Trang 9 (Khí hâu)̣
Câu 1:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu đồ khí hâụ nào dưới đây có nhiêṭ đô ̣trung binh̀ các tháng luôn dưới 200C?
A.  Biểu đồkhíhâụ Lang̣ Sơn                                                                     B. Biểu đồkhíhâụ Sa Pa
C. Biểu đồkhíhâụ Điêṇ Biên Phủ                                                             D. Biểu đồkhíhâụ HàNôị

Câu 2: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết căp̣ biểu đồkhíhâụ nào dưới đây thểhiêṇ rõsư ̣ đối lâp̣ nhau vềmùa mưa –mùa khô?
A.      Biều đồkhíhâụ ĐàLaṭvới biểu đồkhíhâụ thành phốHồChíMinh
B.      Biều đồkhíhâụ Đồng Hới với biểu đồkhíhâụ ĐàNẵng

C.      Biều đồkhíhâụ HàNôịvới biểu đồkhíhâụ thành phốHồChíMinh

D.      Biều đồkhíhâụ ĐàLaṭvới biểu đồkhíhâụ Nha Trang
Câu 3: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, thơi ki co bao đổbô ̣trưc̣ tiếp tư Biển Đông vao vung khi hâụ

́


̀
̀  ́
̃

̀


̀    ̀
́

Bắc Trung Bô ̣là
A. thang 11

B. thang 10

C. thang 9


D. thang 8
́

́


́́Câu 4:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vung khi hâụ nao dươi đây nằm trong miền khi
́

́
̀
́
̀
́hâụ phia Bắc?
́

A. Vung khi hâụ Tây Nguyên

B. Vung khi hâụ Bắc Trung Bô ̣
̀
́̀
́


C. Vung khi hâụ Nam Bô ̣

D. Vung khi hâụ Nam Trung Bô ̣
̀
́̀
́


Câu 5:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhiêṭđô ̣trung binh năm cua thanh phốHốChi
́

́


̀

̉
̀

Minh ơ mưc la
̉
́   ̀
A. dươi 18 0
C
B. trên 20 0 C

C. trên 24
0 C

D. tư 20 0 C đến 240
C


́
̀Câu 6: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết Sa Pa thuôc̣ vung khi hâụ nao dươi đây?́


̀
́
̀
́


A. Vung khi hâụ Nam Trung Bô ̣

B. Vung khi hâụ Bắc Trung Bô ̣
̀
́̀
́


C. Vung khi hâụ Đông Bắc Bô ̣

D. Vung khi hâụ Tây Bắc Bô ̣

̀
́̀
́


Câu 7:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu đồkhíhâụ nào dưới đây cóbiên đô ̣nhiêṭ
trong năm cao nhất?
A. Biểu đồkhíhâụ Nha Trang                                                          B. Biểu đồkhíhâụ HàNôị
C. Biểu đồkhíhâụ CàMau                                                                        D. Biểu đồkhíhâụ thành phốHồChíMinh

Câu 8:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết tổng lương̣ mưa của nước ta thấp nhất vào thời

gian nào sau đây?

A. Từ tháng 11đến tháng 4                                                        B. Từ tháng 9 đến tháng 12


C. Từ tháng 1đến tháng 4 D. Từ tháng 5 đến tháng 10

Câu 9:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu đồkhíhâụ nào dưới đây cónhiêṭđô ̣trung
binh̀ các tháng luôn trên 250C?
A. Biểu đồkhíhâụ ĐàNẵng                                                                        B. Biểu đồkhíhâụ thành phốHồChíMinh
C. Biểu đồkhíhâụ Sa Pa                                                                           D. Biểu đồkhíhâụ HàNôị

Câu 10: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, thời kìtần suất các cơn baõ di chuyển từBiển Đông vào nước ta nhiều nhất là

A. tháng 9                                  B. tháng 10                                C. tháng 8                                  D. tháng 11

Câu 11: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhâṇ xét nào dưới đây không đúng vềsư ̣phân hóa chếđô ̣nhiêṭởnước ta?
A.      Nhiêṭđô ̣trung binh̀ năm cósư ̣phân hóa theo không gian từ Bắc vào Nam.

B.      Nhiêṭđô ̣trung binh̀ năm cósư ̣phân hóa theo không gian vàtheo thời gian.
C.      Nhiêṭđô ̣trung binh̀ năm cósư ̣phân hóa theo thời gian.

D.      Nhiêṭđô ̣trung binh̀ năm không cósư ̣phân hóa theo thời gian.

Câu 12: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, nhâṇ xét nào dưới đây không đúng vềsư ̣ảnh hưởng của Baõ đến nước ta?

A.    Baõ ảnh hưởng chủyếu đến khu vưc̣ Bắc Trung Bô.̣

B.    Mùa baõ châṃ dần từ Bắc vào Nam.

C.    Tần suất ảnh hưởng của baõ chủyếu từ tháng 8 đến tháng 10.

D.      Đầu mùa baõ chủyếu ảnh hưởng trưc̣ tiếp vào miền khíhâụ phiá Bắc.
Câu 13:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng khíhâụ nào dưới đây không cógióTây

khô nóng?
A. Vùng khíhâụ Đông Bắc Bô ̣                                                          B. Vùng khíhâụ Nam Trung Bô ̣
C. Vùng khíhâụ Bắc Trung Bô ̣                                                               D. Vùng khíhâụ Tây Bắc Bô ̣
Câu 14: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu đồkhíhâụ nào dưới đây cólương̣ mưa lớn

tâp̣ trung từ tháng 9 đến tháng 12?
A. Biểu đồkhíhâụ Nha Trang                                                             B. Biểu đồkhíhâụ càMau
C. Biểu đồkhíhâụ ĐàLaṭ                                                                          D. Biểu đồkhíhâụ Lang̣ Sơn
Câu 15: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, thời kìtần suất các cơn baõ di chuyển từBiển Đông vào miền
khíhâụ phiá Bắc it́ nhất là

A. tháng 11 vàtháng 12      B. tháng 8 vàtháng 9             C. tháng 6 vàtháng 7            D. tháng 9 vàtháng 10

Câu 16:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhâṇ xét nào dưới đây không đúng vềchếđô ̣

nhiêṭởnước ta?
A.     Nhiêṭđô ̣trung binh̀ năm tăng dần từ Bắc vào Nam.
B.      Nhiêṭđô ̣trung binh̀ năm giảm dần từ Bắc vào Nam.

C.     Nhiêṭđô ̣trung binh̀ năm trên 20 0 C (trừ các vùng núi).

D.      Nhiêṭđô ̣trung binh̀ năm cósư ̣phân hóa theo không gian.
Câu 17: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhiêṭđô ̣trung binh̀ năm của phần lanh̃ thổnước ta từ Huếtrởra phía Bắc chủyếu ởmức là
A. dưới 18 0 C                        B. từ 18 0 C đến 200 C        C. trên 20 0 C                          D. trên 24 0 C
Câu 18: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu đồkhíhâụ nào dưới đây cóbiên đô ̣nhiêṭ trong năm thấp nhất?

A. Biểu đồkhi hâụ Đồng Hơi
B. Biểu đồkhi hâụ Lang̣ Sơn


́
́
́C. Biểu đồkhi hâụ Ha Nôị
D. Biểu đồkhi hâụ thanh phốHồChi Minh

́
̀
́
̀
́

Câu 19: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết Nha Trang thuôc̣ vung khi hâụ nao dươi đây?

́̀
́
̀
́
A. Vung khi hâụ Bắc Trung Bô ̣
B. Vung khi hâụ Nam Trung Bô ̣


̀

́

̀
́C. Vung khi hâụ Tây Nguyên

D. Vung khi hâụ Nam Bô ̣
Câu 20: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhâṇ xét nào dưới đây không đúng vềsư ̣phân hóa chếđô ̣mưa ởnước ta?
A.      Lương̣ mưa trung binh̀ năm cósư ̣phân hóa theo hướng sườn vàđô ̣cao.
B.      Lương̣ mưa trung binh̀ năm cósư ̣phân hóa rõrêṭtheo thời gian.

C.      Lương̣ mưa trung binh̀ năm không cósư ̣phân hóa theo thời gian vàkhông gian.

D.      Lương̣ mưa trung binh̀ năm cósư ̣phân hóa rõtheo không gian vàtheo thời gian.
Câu 21: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết ĐàLaṭthuôc̣ vùng khíhâụ nào dưới đây?
A. Vùng khíhâụ Nam Bô ̣                                                                        B. Vùng khíhâụ Bắc Trung Bô ̣
C. Vùng khíhâụ Nam Trung Bô ̣                                                             D. Vùng khíhâụ Tây Nguyên
Câu 22: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhiêṭđô ̣trung binh năm cua phần lanh thổnươc

́
̀
̉
̃
́
ta tư Huếtrơ vao phia Nam chu yếu ơ mưc la
̀
̉  ̀
́
̉
̉
́   ̀

A. dươi 18
0 C

B. tư 20 0 C đến 240
C    C. trên 20 0 C
D. trên 24 0 Ć


̀

Câu 23:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vung khi hâụ nao dươi đây không chiụ anh

́


̀
́
̀
́
̉
hương trưc̣ tiếp cua bao tư Biển Đông?

̉
̉
̃
̀

A. Vung khi hâụ Tây Bắc Bô ̣
B. Vung khi hâụ Nam Trung Bô ̣

̀
́


̀
́C. Vung khi hâụ Bắc Trung Bô ̣
D. Vung khi hâụ Tây NguyênAtlat Việt Nam Tin tức Trắc nghiệm Trắc nghiệm 12 Trắc nghiệm atlat
Lên đầu trang