HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Trắc nghiệm atlat - phần 4 (sông ngòi)

Trắc nghiệm atlat - phần 4 (sông ngòi)

Trang 10 (Sông ngòi)

Câu 1:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Krông Pơkô thuôc̣ lưu vưc̣ sông nào sau đây?

A. Lưu vưc̣ sông Thu Bồn

C. Lưu vưc̣ sông Ba (ĐàRằng)

Câu 2: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Tiền thuôc̣ lưu vưc̣ sông nào sau đây?

A. Lưu vưc̣ sông Mã C. Lưu vưc̣ sông Cả

Câu 3: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Sài Gòn thuôc̣ lưu vưc̣ sông nào sau đây?

A. Lưu vưc̣ sông Thu Bồn                                                        B. Lưu vưc̣ sông Đồng Nai

C. Lưu vưc̣ sông Mê Công                                                       D. Lưu vưc̣ sông Ba (ĐàRằng)
Câu 4:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông nao sau đây co lưu lương̣ nươc lơn nhất
́̀
́
́   ́
(theo sốliêụ đo ơ cac traṃ My Thuân,̣ traṃ Cần Thơ, traṃ Ha Nôịva traṃ
Cung Sơn)?

̉  ́
̃

̀
̀
̉

A. Sông Đa Rằng
B. Sông Ma
̃
C. Sông Mê Công (Cưu Long)
D. Sông Hồng
̀̉

Câu 5:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết lưu lương̣ nươc thấp nhất cua sông Mê Công


́
́
̉

(Cưu Long) vao thơi gian nao sau đây (theo sốliêụ đo đươc̣ ơ traṃ
My Thuâṇ va traṃ Cần Thơ)?

̉
̀
̀
̀
̉
̃
̀A. Thang 3 đến thang 4
B. Thang 1 đến thang 3́

́
́

́C. Thang 10 đến thang 12
D. Thang 5 đến thang 10́

́
́

́


Câu 6: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết lưu vưc̣ sông nào sau đây hầu hết không chảy trưc̣ tiếp ra biển?

A.    Lưu vưc̣ sông Mê Công (phần trên lanh̃ thổĐồng bằng sông Cửu Long)

B.    Lưu vưc̣ sông Đồng Nai
C. Lưu vưc̣ sông Ba(Đa Rằng)
D. Sông Mê Công (phần trên lanh thổTây Nguyên)̀

̃

Câu 7: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Be thuôc̣ lưu vưc̣ sông nao sau đây?

́


́
̀

A. Lưu vưc̣ sông Thu Bồn
B. Lưu vưc̣ sông Đồng Nai

C. Lưu vưc̣ sông (ĐàRằng)
D. Lưu vưc̣ sông Mê Công

Câu 8: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Đa thuôc̣ lưu vưc̣ sông nao sau đây?

́


̀
̀

A. Lưu vưc̣ sông Thai Binh
B. Lưu vưc̣ sông Hồnǵ
̀C. Lưu vưc̣ sông Ma
̃

D. Lưu vưc̣ sông Ki Cung –Bằng Giang̀
̀

Câu 9: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Vam Co Đông thuôc̣ lưu vưc̣ sông nao sau

́

̀
̉
̀
đây?

A. Lưu vưc̣ sông Đồng Nai
B. Lưu vưc̣ sông Thu Bồn
C. Lưu vưc̣ sông Ba (ĐàRằng)
D. Lưu vưc̣ sông Mê Công

Câu 10: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông La Ngàthuôc̣ lưu vưc̣ sông nào sau đây?

A. Lưu vưc̣ sông Đồng Nai                                                      B. Lưu vưc̣ sông Thu Bồn

C. Lưu vưc̣ sông Mê Công                                                       D. Lưu vưc̣ sông Ba (ĐàRằng)
Câu 11:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết lưu lương̣ nươc lơn nhất cua sông Mê Công

́
́   ́
̉
(Cưu Long) vao thơi gian nao sau đây (theo sốliêụ đo ơ traṃ
My Thuâṇ va traṃ Cần Thơ)?

̉
̀
̀
̀
̉
̃
̀


A. Thang 1

B. Thang 9
C. Thang 11
D. Thang 10

́

́

́

́
Câu 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Vàm CỏTây thuôc̣ lưu vưc̣ sông nào sau

đây?

A. Lưu vưc̣ sông Thu Bồn                                                        B. Lưu vưc̣ sông Đồng Nai

C. Lưu vưc̣ sông Ba (ĐàRằng)                                               D. Lưu vưc̣ sông Mê Công

Câu 13:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Krông Ana thuôc̣ lưu vưc̣ sông nào sau

đây?

A. Lưu vưc̣ sông Ba (ĐàRằng)                                               B. Lưu vưc̣ sông Đồng Nai

C. Lưu vưc̣ sông Mê Công                                                       D. Lưu vưc̣ sông Thu Bồn
Câu 14: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết lưu vưc̣ sông nao sau đây chiếm ti lê ̣diêṇ tich
́
̀
̉
́
lơn nhất?́A. Sông Đồng Nai
B. Sông Cả


C. Sông Hồng
D. Sông Mê Công (phần trên lanh thổViêṭNam)̃

Câu 15:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Krông Knô thuôc̣ lưu vưc̣ sông nào sau

đây?

B. Lưu vưc̣ sông Mã

D. Lưu vưc̣ sông Đồng Nai


Atlat Việt Nam Tin tức Trắc nghiệm Trắc nghiệm 12 Trắc nghiệm atlat
Lên đầu trang