HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Trắc nghiệm atlat - phần 6 (Sinh vât)

Trắc nghiệm atlat - phần 6 (Sinh vât)


Trang 12 (Bản đồ Sinh vât)̣
Câu 1: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, hay cho biết loai voi không phân bố ơ phân khu điạ li đông̣ vâṭ nao sau đây?


́


̃
̀

̉

́


̀
A. Khu Đông Bắc
B. Khu Trung Trung Bô ̣ C. Khu Bắc Trung Bô ̣
D. Khu Nam Trung Bô ̣

Câu 2:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, hay cho biết khu dư ̣trư sinh quyển thế giơi Cù Lao Chàm  thuôc̣ phân khu điạ lí đông̣ vâṭnao sau đây?́


̃

̃

́
̀
̀

  


́
̀

A. Khu Nam Trung Bô ̣
B. Khu Trung Trung Bô ̣
C. Khu Bắc Trung Bô ̣

D. Khu Nam Bô ̣

Câu 3:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, hay cho biết vươn quốc gia Cat Ba thuôc̣ phân khu điạ lí đông̣ vâṭ nao sau đây?
́


́


̃
̀
́   ̀


̀
A. Khu Bắc Trung Bô ̣
B. Khu Đông Bắc
C. Khu Nam Trung Bô ̣
D. Khu Tây Bắc


Câu 4: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, kiểu tham thưc̣ vâṭchiếm diêṇ tich lơn va phân bốrông̣ khắp nươc ta là́̉
́
́
̀́
̀
A. rưng ôn đơi nui cao
B. rưng tre nưa
C. rưng thưa

D. rưng kin thương xanh


̀
́
́
̀
́
̀

̀
́
̀


Câu 5: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, hay cho biết cac loai thu như voi, hổ, hươu, nai, ca sấu phâń


̃
́̀
́


́


bốchu yếu ơ phân khu điạ li đông̣ vâṭnao sau đây?
̉
̉
́
̀

A. Khu Bắc Trung Bô ̣
B. Khu Trung Trung Bô ̣ C. Khu Nam Trung Bô ̣

D. Khu Nam Bô ̣

Câu 6: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12 va trang 13, hay cho biết vươn quốc gia Cat Tiên thuôc̣ miền tư ̣nhiên nao sau đây?́


̀
̃
̀

́̀
A. Miền Tây Bắc vàBắc Trung Bô ̣

B. Miền Bắc vàĐông bắc Bắc Bô ̣
C. Miền Nam Trung Bô ̣va Nam Bô
̣
D. Miền Đông Trương Sơn
̀


̀

Câu 7:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12 vàtrang 13, hãy cho biết vườn quốc gia Cúc Phương thuôc̣ miền tư ̣nhiên nào sau đây?A. Miền Tây Bắc                                                                            B. Miền Nam Trung Bô ̣vàNam Bô ̣

C. Miền Tây Bắc vàBắc Trung Bô ̣                                      D. Miền Bắc vàĐông bắc Bắc Bô ̣

Atlat Việt Nam Tin tức Trắc nghiệm Trắc nghiệm 12 Trắc nghiệm atlat
Lên đầu trang