HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Trắc nghiệm atlat - phần 7 (Dân cư)

Trắc nghiệm atlat - phần 7 (Dân cư)

Trang 15 (Bản đồ Dân cư)

Câu 1:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15 vàtrang 17, hãy cho biết vùng nào dưới đây cómâṭđô ̣dân số cao nhất?A. Đồng bằng sông Hồng                                                          B. Đông Nam Bô ̣

C. Đồng bằng sông Cửu Long                                                D. Tây Nguyên
Câu 2: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15 va trang 17, hay cho biết vung nao dươi đây co mâṭđô ̣dân số thấp nhất?
́
̀
̃
̀
̀
́
́A. Bắc Trung Bô ̣

B. Đông Nam Bô ̣C. Tây Nguyên

D. Đồng bằng sông Cưu Long

̉


Câu 3: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, ti lê ̣lao đông̣ đang lam viêc̣ cua nươc ta chiếm ti lê ̣cao nhất ởkhu vưc̣ kinh tế
́
̉

̀
̉
́
̉A. công nghiêp̣ vàxây dưng,̣ dicḥ vu ̣

B. dicḥ vu ̣
C. nông, lâm, thuy san

D. công nghiêp̣ va xây dưng̣


̉   ̉


̀Câu 4:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hay cho biết đô thi ̣nao sau đây co quy mô dân sốtrên môṭ triêụ ngươi?


́

̃

̀

́̀

A. Ha Nôị

B. Thanh Hoa
C. Hai Dương

D. Biên Hoa

̀


́
̉


̀

Câu 5: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hay cho biết đô thi ̣nao dươi đây la đô thi ̣đăc̣ biêt?̣


́

̃

̀
́
̀

A. Cần Thơ


B. Hai Phong
̉
̀
C. Đa Nẵng


D. Thanh phốHồChi Minh

̀

Câu 6: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, nhâṇ xét nào đây làkhông đúng vềxu hướng chuyển dicḥ cơ cấu lao đông̣ đang làm viêc̣ phân theo khu vưc̣ kinh tếởnước ta?

A.    Cơ cấu lao đông̣ đang chuyển dicḥ từngành nông, lâm, thủy sản sang ngành công nghiêp̣ –xây dưng̣ và

dicḥ vu.̣

B.    Khu vưc̣ nông, lâm, thủy sản luôn chiếm tỉtrong̣ lao đông̣ cao nhất nhưng cóxu hướng giảm.

C.    Cơ cấu lao đông̣ đang chuyển dicḥ từ ngành công nghiêp̣ sang ngành nông, lâm, thủy sản.

D.    Cơ cấu lao đông̣ đang chuyển dicḥ từ khu vưc̣ I sang khu vưc̣ II vàkhu vưc̣ III.

Câu 7: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thi nạ̀o cóquy mô dân sốlớn nhất trong các

đô thi dượ́i đây?

A. Thanh Hóa                         B. Quy Nhơn                            C. Nha Trang                           D. ĐàNẵng
Câu 8: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hay cho biết đô thi nạo sau đây co quy mô dân sốtư 100.000 -200.000ngươi?
́

̃
̀
́
̀
̀


A. Nha Trang
B. Buôn Ma Thuôṭ
C. Biên Hoa

D. Đa Laṭ
̀

̀


Câu 9:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hay cho biết đô thi
̣nao sau đây không phai la đô thi
̣loaị2
́

̃
̀
̉
̀

(vao năm 2007)?


̀


A. My Tho
B. Bao Lôc̣
C. Đa Laṭ

D. Buôn Ma Thuôṭ

̃
̉
̀
Câu 10: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, nhâṇ xét nào đây làkhông đúng vềdân sốphân theo thành thi –̣nông thôn ởnước ta?
A.    Dân sốnông thôn luôn cao gấp nhiều lần dân sốthành thi.̣

B.    Dân sốnông thôn chiếm tỉtrong̣ lớn vàcóxu hướng ngày càng tăng.

C.    Dân sốthành thi chiếṃ tỉtrong̣ thấp vàcóxu hướng ngày càng tăng.

D.    Dân sốnông thôn chiếm tỉtrong̣ lớn vàcóxu hướng ngày càng giảm.
Câu 11:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15 (thap dân số), nhâṇ xet nao đây la không đung về cơ cấu
́́
́   ̀
̀
́
dân sốphân theo cac nhom tuổi ơ nươc ta?
́
́
̉
́
A. Ti lê ̣dân sốnư cao hơn ti lê ̣dân sốnam.
B. Nươc ta co cơ cấu dân sốgia.
̉
̃

̉
́

́
̀
C.    Dân sốnước ta đang cóxu hướng chuyển sang cơ cấu dân sốgià.

Tỉlê ̣nhóm tuổi từ 0 đến 14 tuổi cóxu hướng giảm.
Atlat Việt Nam Tin tức Trắc nghiệm Trắc nghiệm 12 Trắc nghiệm atlat
Lên đầu trang