HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Trắc nghiệm atlat - phần 8 (Kinh tế chung)

Trắc nghiệm atlat - phần 8 (Kinh tế chung)

Trang 17 (Bản đồ Kinh tế chung)

Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết khu kinh tếven biển Chu Lai vùng kinh tế nào sau đây?

A. Vùng Duyên hải Nam Trung Bô ̣                                    B. Vùng Tây Nguyên

C. Vùng Bắc Trung Bô ̣                                                             D. Vùng Đông Nam Bô ̣
Câu 2: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết cưa khẩu quốc tếnao sau đây không thuôc̣ vung

́

̉
̀

̀

Trung du va miền nui Bắc Bô?̣
̀
́

A. Thanh Thuy

B. Đồng Đăng–Lang̣ Sơn
C. Cầu Treo
D. Mong Cai


̉


́
́

Câu 3: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết khu kinh tếven biển Nhơn Hôịthuôc̣ vung kinh

́
̀

tếnao sau đây?


̀


A. Vung Tây Nguyên


B. Vung Duyên hai Nam Trung Bô ̣


̀

̀
̉C. Vung Đông Nam Bô ̣


D. Vung Bắc Trung Bô ̣̀

̀
Câu 4:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trung tâm kinh tếnao sau đây co quy mô trên

́


̀
́


100.000 tỉđồng?


A. Hai PhongB. Thanh phốHồChi Minh̉
̀
̀
́C. Ha ̣LongD. Biên Hoa


̀
Câu 5: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trung tâm kinh tếnao sau đây co nganh dicḥ vu
̣
́


̀
́    ̀


chiếm tỉtrong̣ cao nhất trong cơ cấu kinh tế?


A. Biên Hoa

B. Vung Tau
C. Cần Thơ
D. Thanh phốHồChi Minh

Câu 6:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết cửa khẩu quốc tếXa Mát thuôc̣ vùng kinh tế

nào sau đây?

A. Tây Nguyên                                                                                B. Duyên hải Nam Trung Bô ̣

C. Đồng bằng sông Cửu Long                                                D. Đông Nam Bô ̣

Câu 7:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho vùng kinh tếDuyên hải Nam Trung Bô ̣không có

khu kinh tếven biển nào sau đây?

A. Nhơn Hôị                            B. Dung Quất                           C. Chân Mây –Lăng Cô                           D. Chu Lai

Câu 8:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trung tâm kinh tếnào sau đây cóngành công

nghiêp̣ vàxây dưng̣ chiếm tỉtrong̣ cao nhất trong cơ cấu kinh tế?

A. HàNôị                                   B. Biên Hòa                              C. Nha Trang                           D. Hải Phòng
Câu 9: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết tinh Lâm Đồng thuôc̣ vung kinh tếnao sau đây?
́
̉
̀
̀
A. Vung Đông Nam Bô ̣
B. Vung Duyên hai Nam Trung Bô ̣

̀
̀
̉

C. Vung Tây Nguyên
D. Vung Bắc Trung Bô ̣

̀
̀


Câu 10: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết nhâṇ xét nào dưới đây không đúng vềxu hướng chuyển dicḥ cơ cấu kinh tếnước ta?

A.    Cơ cấu kinh tếđang chuyển dicḥ theo hướng giảm tỉtrong̣ ngành nông, lâm, thủy sản.

B.    Cơ cấu kinh tếđang chuyển dicḥ theo hướng tăng tỉtrong̣ ngành công nghiêp̣.

C.    Cơ cấu kinh tếđang chuyển dicḥ theo hướng giảm tỉtrong̣ ngành công nghiêp̣.

D.    Cơ cấu kinh tếđang chuyển dicḥ theo hướng công nghiêp̣.

Câu 11:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết cửa khẩu quốc tếSơn La thuôc̣ vùng kinh tế

nào sau đây?

A. Đồng bằng sông Hồng                                                          B. Trung du vàmiền núi Bắc Bô ̣

C. Duyên hải Nam Trung Bô ̣                                                 D. Bắc Trung Bô ̣
Câu 12: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết nganh kinh tếnao sau đây co ti trong̣ giam liên

́
̀
̀

́ ̉
̉

tuc?̣


A. Nông, lâm, thuy san
B. Công nghiêp̣ va xây dưng̣̉   ̉
̀

C. Dicḥ vu ̣
D. Nông, lâm, thuy san va nganh dicḥ vu ̣̉
̉
̀
̀


Câu 13:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết thanh phốHồChi Minh thuôc̣ vung kinh tế
́

̀
́
̀
nao sau đây?
̀
A. Vung Tây Nguyên

B. Vung Duyên hai Nam Trung Bô ̣

̀

̀
̉

C. Vung Đồng bằng sông Cưu Long
D. Vung Đông Nam Bô ̣

̀
̉
̀


Câu 14: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trung tâm kinh tếnào sau đây cóquy mô từ15

-100.000 tỉđồng?

A. ĐàNẵng                               B. Vinh                                        C. Quy Nhơn                           D. Huế
Câu 15: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết nganh kinh tếnao sau đây co ti trong̣ tăng liên
́


̀
̀
́  ̉
tuc?̣

A. Nông, lâm, thuy san va nganh dicḥ vu ̣

B. Dicḥ vu ̣

̉
̉
̀   ̀C. Nông, lâm, thuy san


D. Công nghiêp̣ va xây dưng̣

Atlat Việt Nam Tin tức Trắc nghiệm Trắc nghiệm 12 Trắc nghiệm atlat
Lên đầu trang