HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Trắc nghiệm atlat - phần 9 (Nông nghiêp̣ chung)

Trắc nghiệm atlat - phần 9 (Nông nghiêp̣ chung)

Trang 18 (Bản đồ Nông nghiêp̣ chung)


Nông nghiêp̣ chung


Câu 1:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết vùng nào sau đây cócây càphê làcây trồng chuyên môn hóa?

A. Trung du vàmiền núi Bắc Bô ̣                                                                                                    
B. Bắc Trung Bô ̣

C. Duyên hải Nam Trung Bô ̣                                                                                                          D. Tây Nguyên
Câu 2: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết nhâṇ xet nao sau đây không đung vềxu hương


́́
̀


́
́
chuyển dicḥ cơ cấu cac nganh trong nông nghiêp̣ nươc ta?

́
̀
́
A. Ti trong̣ gia tri sạn xuất nông nghiêp̣ va lâm nghiêp̣ co xu hương giam, ti trong̣ gia tri sạn xuất thuy san

̉
́
̉
̀
́
́
̉
̉
́
̉
̉   ̉
co xu hương tăng.
B.    Xu hướng chuyển dicḥ từ ngành nông nghiêp̣ vàlâm nghiêp̣ sang ngành thủy sản.

C.    Tỉtrong̣ giátri ̣sản xuất nông nghiêp̣ cóxu hướng tăng, tỉtrong̣ giátri ̣sản xuất thủy sản cóxu hướng giảm.

D.  Tỉtrong̣ giátri ̣sản xuất nông nghiêp̣ cóxu hướng giảm, tỉtrong̣ giátri ̣sản xuất thủy sản cóxu hướng tăng.

Câu 3: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, sản phẩm nông nghiêp̣ chuyên môn hóa của Đồng bằng sông
Cưu Long la


̉
̀A. cao su, hồtiêu, đâụ tương.

B.  lua, dưa, mia,
lơn,̣ cây ăn qua, cây thưc̣ phẩm.́
̀
́

̉


C. ca phê, che, lac,̣ mia.

D. trâu, bo, lơn,̣ gia cầm.̀
̀

́


̀
Câu 4:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết vung nao sau đây co cây cao su la cây trồnǵ
̀
̀
́
̀

chuyên môn hoa?́


A. Trung du va miền nui Bắc Bô ̣

B. Bắc Trung Bô ̣

̀

́
C. Duyên hai Nam Trung Bô ̣

D. Đông Nam Bô ̣
̉

Câu 5: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết vung nao sau đây co đan trâu la san phẩm nônǵ̀

̀
́  ̀
̀  ̉

nghiêp̣ chuyên môn hoa?


́


A. Duyên hai Nam Trung Bô ̣

B. Trung du va miền nui Bắc Bô
̣̉

̀
́C. Đồng bằng sông Hồng

D. Đồng bằng sông Cưu Long̉


Câu 6: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết nganh nao sau đây chiếm ti trong̣ cao nhất tronǵ̀

̀
̉


cơ cấu gia tri
̣san xuất cac nganh trong nông nghiêp̣ nươc ta?


́
̉
́
̀

́


A. Nông nghiêp̣

B. Thuy san va lâm nghiêp̣
C. Thuy san
D. Lâm nghiêp̣

̉   ̉
̀


̉
̉


Câu 7:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết cây lua không phai la cây trồng chuyên môń
́


̉
̀hoa cua vung nao sau đây?́
̉
̀
̀

A. Đồng bằng sông Hồng

B. Bắc Trung Bô ̣C. Đồng bằng sông Cưu Long

D. Trung du va miền nui Bắc Bô ̣
̉


̀
́

Câu 8: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết tinh Lâm Đồng thuôc̣ vung nông nghiêp̣ nao sau
́̉
̀

̀

đây?
A. Bắc Trung Bô ̣
B. Duyên hai Nam Trung Bô ̣
C. Tây Nguyên

D. Đông Nam Bô ̣̉

Câu 9: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết vung nao sau đây co cây che la cây trồng chuyên
́̀
̀

́

̀
̀


môn hoa?́A. Trung du va miền nui Bắc Bô ̣

B. Đồng bằng sông Hồng
̀
́C. Duyên hai Nam Trung Bô ̣

D. Đồng bằng sông Cưu Long
Atlat Việt Nam Tin tức Trắc nghiệm Trắc nghiệm 12 Trắc nghiệm atlat
Lên đầu trang