HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

TÀI LIỆU ÔN TẬP THI HỌC SINH GIỎI LỚP 10 - có thực hành

TÀI LIỆU ÔN TẬP THI HỌC SINH GIỎI LỚP 10 - có thực hành

TÀI LIỆU ÔN TẬP THI HỌC SINH GIỎI LỚP 10
TÀI LIỆU ÔN TẬP THI HỌC SINH GIỎI 
LỚP 10
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé

BÀI TẬP THỰC HÀNH

Câu 1. Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000-2015
(Đơn vị: Nghìn tấn)
Năm
2000
2005
2010
2012
2015
Tổng sản lượng thủy sản
2250,9
3466,8
5142,7
5820.7
6549,7
Sản lượng thủy sản khai thác
1660,9
1987,9
2414,4
2705,4
3036,4
Sản lượng thủy sản nuôi trồng
590,0
1478,9
2728,3
3115,3
3513,3
(Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam)
a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng tổng sản lượng thủy sản, sản lượng thủy sản khai thác và sản lượng thủy sản nuôi trồng của nước ta, giai đoạn 2000-2015
b. Nhận xét và giải thích về tốc độ tăng trưởng tổng sản lượng thủy sản, sản lượng thủy sản khai thác và sản lượng thủy sản nuôi trồng của nước ta giai đoạn trên.
Câu 2. Dựa vào bảng số liệu:
KHỐI LƯỢNG LUẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG SẮT
CỦA CÁC CHÂU LỤC NĂM 2005-2009
(Đơn vị: Tỉ tấn/km)
Năm
2005
2006
2007
2008
2009
Châu Âu
2532,7
2646,4
2813,6
3103,0
2411,4
Châu Phi
130,8
142,2
139,2
138,4
137,1
Châu Mĩ
3317,4
3519,5
3540,2
3513,8
2973,2
Châu Á và châu Đại Dương
2709,5
2872,6
3095,9
3452,7
3466,2
(Nguồn: Internationnal Union of Railways/Synopsis 2010)
Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng khối lượng luân chuyển hàng hóa bằng đường sắt của các châu lục giai đoạn 2005-2009
Câu 3. Cho bảng số liệu sau:
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN CỦA THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 2006-2013
(Đơn vị: Triệu tấn)
Năm
2006
2008
2010
2012
2013
- Thủy sản khai thác
90,0
89,7
88,6
91,3
90,5
- Thủy sản nuôi trồng
47,3
52,9
59,9
66,6
70,5
Tổng sản lượng thủy sản
137,3
142,6
148,5
157,9
161,0
1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu sản lương thủy sản thế giới giai đoạn 2006-2013.
2. Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu  sản lượng thủy sản TG giai đoạn trên.
Câu 4. Cho bảng số liệu sau:
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN CỦA THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 2006-2013
(Đơn vị: Triệu tấn)
Năm
2006
2008
2010
2012
2013
- Thủy sản khai thác
90,0
89,7
88,6
91,3
90,5
- Thủy sản nuôi trồng
47,3
52,9
59,9
66,6
70,5
Tổng sản lượng thủy sản
137,3
142,6
148,5
157,9
161,0
a. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng tổng sản lượng thủy sản, sản lượng thủy sản khai thác và sản lượng thủy sản nuôi trồng của TG giai đoạn 2006-2013.
b. Nhận xét về mối quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng và sự thay đổi cơ cấu sản lượng thủy sản thế giới.

- Website/app: iDiaLy.com
- Group:idialy.HLT.vn
- Fanpage: dialy.HLT.vn

iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí
Học sinh giỏi Học sinh giỏi 10 HSG 10 Lớp 10 Tài liệu tham khảo Tin tức
Lên đầu trang